1.İLAN T.C. ÇORLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN


ESAS NO : 2020/27 Esas

DAVACI: MALİYE HAZİNESİ
DAVALI: ÇORLU MAL MÜDÜRÜ
MALİYE HAZİNESİ ile ÇORLU MAL MÜDÜRÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davasında;
Dava konusu Tekirdağ ili Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi 637 parselin 6/192 hissesinin Hasan kızı Havva, 4/192 hissesinin Ali oğlu Halit, 4/192 hissesinin Ali kızı Fatma, 4/192 hissesinin Ali kızı Ayşe Baran, 3/192 hissesinin Hürrem Arım, 3/192 hissesinin Hatice Göre, 3/192 hissesinin Necdet Onur adına kayıtlı olduğu,bu paylara Çorlu Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2007/1775 E 2008/416 K sayılı kararı ile Çorlu Mal Müdürü Ramazan Bali' nin kayyım tayin edildiği,taşınmazın kayım tayin edilen hisselerin 10 yıllık kayyımla idare süresinin dolduğu, gerekli ilanlar yapılmak suretiyle TMK m.588 gereğince Hasan kızı Havva, Ali oğlu Halit, Ali kızı Fatma, Ali kızı Ayşe Baran, Hürrem Arım, Hatice Göre ve Necdet Onur' un gaipliğine ve kayyım Çorlu Mal Müdürü tarafından idare edilen tapuda Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi 637 parselde kayıtlı taşınmazın 6/192 hissesinin Hasan kızı Havva, 4/192 hissesinin Ali oğlu Halit, 4/192 hissesinin Ali kızı Fatma, 4/192 hissesinin Ali kızı Ayşe Baran, 3/192 hissesinin Hürrem Arım, 3/192 hissesinin Hatice Göre, 3/192 hissesinin Necdet Onur adına olan tapusunun iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen Tekirdağ ili Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi 637 parsel sayılı taşınmazın malikleri Hasan kızı Havva, Ali oğlu Halit, Ali kızı Fatma, Ali kızı Ayşe Baran, Hürrem Arım, Hatice Göre ve Necdet Onur'u tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren duruşma günü olan 27/10/2023 günü saat 09:10'a kadar Çorlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2020/27 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde yine duruşmanın bırakıldığı 27/10/2023 günü saat 09:10'a kadar yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin TMK m.588 gereğince GAİPLİKLERİNE ve GAİPLER ADINA olan taşınmazın hazine adına tesciline karar verileceği ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: