GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Madde 1-İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:
Tabloda belirtilen 45 (kırk beş) adet Galericiler Sitesinde bulunan oto galeriler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
Madde 2-İHALE BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Adresi / MevkiiBağımsız
Bölüm No

m2
Aylık Muhammen Kira Bedeliİhale Katılım BedeliGeçici Teminat Bedeliİhale Tarihi
İhale Saati
Gedikkaya Mah. Galericiler Sitesi1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-321616.000,00 TL
1.250.000,00 TL
59.100,00TL13.07.202313:00
Gedikkaya Mah. Galericiler Sitesi333156.000,00 TL
1.250.000,00 TL
59.100,00TL13.07.202313:00
Gedikkaya Mah. Galericiler Sitesi343126.000,00 TL
1.250.000,00 TL
59.100,00TL13.07.202313:00
Gedikkaya Mah. Galericiler Sitesi353136.000,00 TL
1.250.000,00 TL
59.100,00TL13.07.202313:00
Gedikkaya Mah. Galericiler Sitesi36-37-38-39-40-41-42-43-44-451785.000,00 TL
1.000.000,00 TL
59.100,00TL13.07.202313:00


Geçici teminat 10 (on) yıllık tahmin edilen kira bedeli ve katılım bedeli üzerinden ihale öncesi Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Teminat mektubu ve hazine bonosu kabul edilecektir.
3- İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İsteyenlere 500,00 TL. karşılığında şartname verilir. İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini yatırması zorunludur. İhale, 13 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 13:00’dan itibaren Şeyh Keramettin Mahallesi Laçin Sokak No: 28 Kat: 2 Giresun Belediyesi Nikah Salonunda ihale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.
4- İhaleye katılmak isteyenlerin;

 1. Tebligat için adres göstermesi.
 2. Kanuni İkametgah belgesi.
 3. Vekaleten girenler için vekaletname. (Noter onaylı)
 4. Noter onaylı imza sirküleri.
 5. Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi. (Noter onaylı)
 6. Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi.
 7. Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz.
 8. Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
 9. Giresun Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 10. Vergi dairesinden alınmış mükellefiyet sicil bilgilerini gösteren mükellefiyet belgesi.
 11. Yükleniciler, Oto Galericiler Sitesinde sadece ikinci el oto alım-satım faaliyetinde bulunacak olup; buna dair Taahhütname (dilekçe) vereceklerdir.


İstenilen belgeler 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü en geç saat 16:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
5- Uygun bedelin tespiti; Tahmin edilen katılım bedelinin arttırılması şeklinde olacak ve teklifler ona göre değerlendirilecektir. En yüksek katılım bedelini veren uygun bedel olarak değerlendirilecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01849344