İ L A N SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.
Madde 2 - İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte Suşehri Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
Madde 3- SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZlLARA AİT, TAHMİN EDİLEN BEDEL ,GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI, İHALE TARİHİ – SAATİ VE DİĞER BİLGİLER:

S.NoMahalleAdaParselNitelikYüz ÖlçümüMuhammen BedelGeçici Teminatİhale Tarihiİhale Saati
1Yalnızbağlar7957Arsa350,00 m22.730.000,0081.900,0006.11.202314:00
2Yalnızbağlar7959Arsa272,86 m21.070.976,0032.130,0006.11.202315:00


Madde 4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER
4.1- Kimlik Belgesi Fotokopisi.
4.2- İkametgâh veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.
4.3- İmza Beyannamesi, Tüzel kişilik olması halinde Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküsü.
4.4- Şartname alındı makbuzu.
4.5- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.
4.6- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
4.7- 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge,
4.8- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.
4.9- Şirketler kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.10- Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi.
4.11- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.
Madde 5- Satılacak taşınmazın ödemesi; İhale bedeli peşin olarak yatırılacaktır.
Madde 6- İhalenin yapılmasından doğacak her türlü vergi, resim,tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen taşınmazı satın alana aittir.
Madde7- İhale ile ilgili şartname Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 250.00 TL. (İkiyüzelliTürkLirası) bedel karşılığında temin edilebilir.
Madde 8- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.Komisyon kararına itiraz edilemez.
Madde 9- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz mal satış şartnamesi hükümleri geçerlidir. İLAN OLUNUR

#ilangovtr BASIN NO: ILN01913433