İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sancaktepe Depo ve Merkez Arşiv Biriminden Koli ve Klasörlerin Taşınması, Düzenlenmesi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1079736
1-İdarenin
a) Adı:İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
b) Adresi:Cerrahpaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. 34098 Cerrahpaşa FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:2124596450 - 2125292220
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:Sancaktepe Depo ve Merkez Arşiv Biriminden Koli ve Klasörlerin Taşınması, Düzenlenmesi Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:1 Adet "Sancaktepe Depo ve Merkez Arşiv Biriminden Koli ve Klasörlerin Taşınması, Düzenlenmesi Hizmet Alımı" İşidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait Sancaktepe İlçesi, Sarıçalık Mevkii, 1 Parsel, 1 Pafta adresindeki Deponun ve Merkez Arşiv Birimindeki Koli ve Klasörlerin Eski Şişli Hamidiye Etfal EAH Çocuk Binasına ve Teşvikiye Mah. Poyracık Sk. No:13 Şişli / İSTANBUL Adresindeki Müdürlüğe ait Binaya Taşınması, rafların montajı ve evrakların tasnifi işidir.
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 30(Otuz) gündür
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:15.11.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- C BLOK-6. KAT İHALE SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
-Yüklenici firma taşımayı yapacak araçlarda Karayolları ve Trafik tarafından istenilen belgeleri bulundurmakla yükümlüdür. Karayolları ve Emniyet Genel Müdürlüğünden kaynaklı oluşabilecek cezalardan yüklenici firma sorumludur.
-İhaleye teklif sunacak isteklilerin " Eşya Taşımacılığı" yetki belgelerinden en az bir tanesine sahip olmaları gerekmektedir.
-Yüklenici iş bu sözleşme konusu faaliyetini gerçekleştirmek üzere ilgili yasal mercilerden gerekli izin ve ruhsatlara haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Yüklenici sözleşme konusu faaliyetinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere ilgili yasal mevzuata uygunluğunu ve sürekliliğini sağlayacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Herhangi bir kamu kurumu veya özel kurum/kuruluşlarda arşiv taşıma hizmet alım işi yapmış olmak.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01914095