29 Haziran 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN

İYİ Parti Tüzüğü'nde o maddeler değişiyor

Tüzük kurultayına gidecek olan İYİ Parti'de, değişiklik yapılacak maddeler belli oldu. Peki İYİ Parti tüzüğünde hangi düzenlemelere gidecek? İşte detaylar...

Haber Giriş: 24 Mayıs 2019 Cuma - 15:40
Son Güncelleme: 24 Mayıs 2019 Cuma - 15:58
Takip Et
İYİ Parti Tüzüğü'nde o maddeler değişiyor
+
Aa
-

İYİ Parti 25 Mayıs'ta gerçekleştireceği 3. Olağanüstü Kurultay'da parti tüzüğünde bazı değişikliklere gidecek.

Tüzükte üyelik şartlarından, cinsiyet kotasına, GİK'ten, Başkanlık Divanı'na kadar birçok maddede değişiklik olacak.

İşte İYİ Parti Tüzüğü'nde yapılacak değişiklikler ve maddelerin son hali:

(Not: Üzeri çizili kısımlar tüzükten çıkarılan, koyu bölümler ise eklenen değişikliklerdir.)

Madde 3- Üyelik- Genel hükümler hk.

-“Birden fazla üye içerecek şekilde kayıt yenileme iptal silme veya benzeri adlar altında Parti üyeliğinden topluca çıkarma veya toplu olarak disipline sevk etme kararı Parti'nin hiçbir yetkili kurulu veya temsilcisi tarafından alınamaz.” İfadesi toplu olarak çıkarılmıştır.


-Her Türk vatandaşı ırk, cinsiyet, dil, din, mezhep, aile, sınıf ve meslek ayrımı yapılmaksızın İYİ Parti’ye üye olabilir.

Madde 5- Üyeliğe Başvuru, Kabul ve Kayıt hk.

-…Üyeliğin sona ermesine ilişkin usul ve esaslar Genel Merkez (Genel Başkan) tarafından yönetmelikle belirlenir.

-Gerekli görüldüğü takdirde Genel Başkanın teklifi ve Genel İdare Kurulunun kararıyla ifadesi çıkarılarak,Genel başkanın kararıyla belirlenen diğer yan kuruluşlar kurulabilir ve kaldırılabilir. Yan kuruluşların görev süreleri olağan kongre ile kendiliğinden sona erer.

-Madde 13- Cinsiyet kotası hk.

- Genel İdare Kurulu (Genel İdare Kurulu veya Genel Başkan) seçim çevresi belirtmek suretiyle her seçim çevresinde bu kotayı yarı oranına kadar artırmak, eksiltmek veya aynen muhafaza etmek konusunda karar verebilir

-Genel İdare Kurulu (Genel Başkan) ilçe yönetim kurulu üye sayılarını her bir ilçenin şartlarını göz önünde bulundurarak veya partinin siyasi hedefleri doğrultusunda artırma ve azaltma yetkisine sahiptir.

Madde 18- İlçe yönetim kurulu ve divan kurulu hk.

-…İlçe başkanının teklifi ve ilçe yönetim kurulunun kararıyla (İlçe Başkanı) ilçe divan kurulunun görev dağılımında her türlü değişikliği yapabilir.

Madde 23- İl başkanı hk.

İl başkanı, il yönetim kurulu üyeleri arasından il divan kurulu üyelerini atar.

-İl başkanı, il yönetim kurulunun teklifi, Genel İdare Kurulu (Genel Başkan veya Genel İdare Kurulu)’nun onayıyla seçim çalışmalarını yürütmek, parti politikalarını geliştirmek ve güçlendirmek, ilde yaşanılan siyasi, iktisadi, sosyal olayları araştırmak ve raporlamak için çeşitli ihtisas komisyonlarının kurulmasını sağlar ve bu komisyonlara başkanlık eder.

Madde 24- il yönetim kurulu ve divan kurulu

-
Genel İdare Kurulu (Genel Başkan) il yönetim kurulu üye sayılarını, ilin siyasi şartları veya Partinin hedefleri doğrultusunda arttırma veya azaltma yetkisine sahiptir.

İl başkanı; il sekreteri, il muhasibi ve birisi seçim işlerinden sorumlu olmak üzere il başkan yardımcıları arasında görev dağılımı yapar. İl başkanının teklifi ve il yönetim kurulunun kararıyla (İL BAŞKANI) il divan kurulunun görev dağılımında her türlü değişiklik yapabilir.

Madde 24- il yönetim kurulu ve divan kurulu

-Atanan geçici yönetim kurulları atandıkları tarihten itibaren ilçelerde 30 gün illerde 45 gün (kanunda öngörülen süreler) içerisinde kongre yaparlar. (kararı alırlar).

Süresi içerisinde kongre kararı alınmadığı takdirde söz konusu süreler birden fazla kez yenilenebilir. Seçimlere bir yıl veya daha az bir süre varsa kongre takvimi seçimlerden sonra başlar.

-Kısmi boşalmalarda (istifa suretiyle) yönetim kurulundan eksilen üyelikler yedek üyelerden sırasına göre çağrılarak tamamlanır. Yedek üyelerle birlikte yönetim kurulunun salt çoğunluğu sağlanamıyorsa, kurul toptan işten çekilmiş sayılır ve Genel İdare Kurulu tarafından geçici (Genel Başkan) tarafından geçici yönetim kurulu ataması yapılır…

-Geçici yönetim kurulu atanması durumunda ise, başkanlığın boşalması halinde Genel Başkan tarafından yeni geçici başkan ve yönetim kurulu atanır.

il ve ilçe kongrelerinin olağanüstü toplanması (Genel Başkan), Genel İdare Kurulu kararıyla veya kademe delege tam sayısının 1/5'inin (üçte birinin) parti müfettişi huzurunda veya noterlikte tevsik edilmiş yazılı isteğiyle yapılır.

Madde 28- Kongreler hk.

-Kongreler en az iki, en fazla 3 yıl içinde toplanır. genel idare kurulunda belirlenecek kongre takvimi içinde olmak şartıyla belde ve ilçe kongrelerinin günlerini il yönetim kurulları, il kongrelerinin günlerini ise (Genel Başkan) İdare Kurulu belirler.

-Genel İdare Kurulu, delege seçimlerinde Siyasi Partiler Kanunu ve İYİ Parti tüzüğünün hükümlerine aykırılık olmasını tespit edilmesi haline münhasır olmak üzere ilçe, il ve kurultay delege seçimlerini, il ve ilçe ölçeğine göre kısmen veya tamamen iptal edip, yeniden yapılmasına, üye tam sayısının en az 2/3 (Salt Çoğunluğunun) oyu ile karar verebilir.

-Kongreye…. yapılan ilan ve bildirimlerde, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının yeri, günü ve saati de belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre en az bir en çok on beş gündür.

Madde 37- Olağan ve olağanüstü kurultay hk.

-Seçimli olağanüstü kurultay için Genel Başkan veya Genel İdare Kurulunun gerek görmesi halinde veya kurultay delegelerinin en az üçte birinin (salt çoğunluğunun) noterden onaylı yazılı işlemleri üzerine 60 gün içerisinde yapılır.

-Olağan toplantıların gündemini (Genel Başkan) veya Genel İdare Kurulu olağanüstü kurultay gündemini ise daveti yapan organ veya çağrı yapan delegeler tespit eder.

-Bu gibi teklifler, kurultay divanı tarafından seçilecek bir değerlendirme komisyonunda görüşüldükten sonra, komisyonun hazırlayacağı raporu (ile birlikte) incelenir ve hazır bulunan delegelerin salt çoğunluğunun oyu ile kabul edilir. (karara bağlanır)

-Divan başkanı, söz talebinde bulunanların sırasını tespit eder, söz isteyenlere, takdir edeceği süreler içerisinde söz verir. Söz talebinde; Genel Başkan, (Başkanlık Divanı), Genel İdare Kurulu üyeleri ile komisyon başkanları veya sözcülerine öncelik tanınır.

Parti Genel Başkanlığının herhangi bir sebeple boşalması halinde Genel İdare Kuruluen geç 10 gün içinde toplanarak partiyi temsil yetkisinin kendi üyeleri arasından seçeceği bir üyeye tevdi eder ve Genel Başkanlığa, parti Genel Sekreteri vekalet eder. Genel Sekreter boşalmayı müteakip en geç 45 gün içinde toplanmak ve genel başkanı seçmek üzere kurultayı toplantıya çağırır.
gerektiğinde arttırmak veya azaltmak,

Madde 47- Genel Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları hk.

-Milletvekili aday adaylarıyla büyükşehir ve il belediye başkan aday adayları hakkında Siyasi Partiler Kanunu ve seçim kanunlarınca belirlenen esaslara göre aday olup olamayacakları ve Partinin ilke, karar ve genel politikalarına göre durum, tutum ve davranışları sebebiyle aday olup olmayacaklarını tespiti için ön inceleme komisyonu oluşturmak, ön inceleme komisyonlarına bilgi toplamak üzere mülakat, anket, araştırma gibi yöntemler belirlemek.

-Acil ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerini kısmen veya tamamen görevden el çektirme geçici başkan ve yönetim kurulunu atar.


Madde 48- Genel İdare Kurulu hk.

-Parti Genel Başkanı ve Kurultayda gizli oyla seçilen 80 asıl, 25 yedek (50 Asıl, 25 Yedek) üyeden oluşur. Genel Başkan, Genel İdare Kurulu’nun başkanıdır. Genel Başkan, yokluğunda yerine bir (Başkanlık Divanı) divan üyesini görevlendirmediği takdirde Genel İdare Kuruluna, Genel Sekreter başkanlık eder.

Madde 49- Genel İdare Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları hk.

-Milletvekili aday adayları ile büyükşehir belediye başkan aday adayları hakkında Siyasi Partiler Kanunu ve seçim kanunlarınca belirlenen esaslara göre aday olup olamayacakları ve Partinin ilke, karar ve genel politikalarına göre durum, tutum ve davranışları sebebiyle aday olup olamayacaklarını tespit amacıyla ön inceleme komisyonu oluşturmak, ön inceleme komisyonlarına bilgi toplamak üzere mülakat, anket araştırma gibi yöntemler belirlemek, yapılan ön inceleme sonunda aday adaylığı uygun görülenler arasından adayların sıralaması için ön seçim, teşkilat yoklaması (aday yoklaması) ve merkez yoklaması usullerinden biri veya birkaçı veya tamamının uygulanabilmesine karar vermek;

-Partinin amaç ve faaliyetleri için gerekli olan taşınmazları satın almaya, maliki olduğu taşınır ve taşınmaz mal varlığını satmaya, kiralamaya, her çeşit takyit yaptırmak ve gerektiğinde bu yetkisini Genel Başkana devretmek;

-Her yılın başında yıllık üyelik aidatını kanuni sınırlar içinde kalmak kaydıyla değiştirmek;

-Siyasi partiler Kanunu'na göre İYİ Parti teşkilatının kabul edebileceği gelirlerin alt ve üst sınırlarını belirlemek;


Madde 50-Başkanlık Divanı hk.

-Genel Başkan, Başkanlık Divanı üyelerinden en fazla 3 tanesini Genel İdare Kurulu üyesi olmayan parti üyelerinden de atayabilir.

-Parti Genel Sekreteri;

İYİ Parti’nin özel veya resmi tüzel kişiliklerle olan ilişkilerde Genel Başkan adına bizzat veya vekille yetkilendireceği Başkanlık Divanı Üyesi aracılığıyla İYİ Parti’yi temsil eder,

Başkanlık Divanının Genel Başkanın kararı doğrultusunda yeteri kadar parti personeli istihdam eder, terfi ve tayin işlerini yürütür.

Madde 54 Genel Başkan yardımcıları hk.

Genel idare kurulu parti üyeleri arasından atar. Genel Başkan, gerekli gördüğü takdirde en çok üç genel başkan yardımcısını parti üyeleri arasından da atayabilir.
Genel başkan gerekli gördüğü konu ve sayıda Genel Başkan Yardımcısı atayabilir.

Madde 57- Gençlik ve Kadın Kolları Hk.

Genel Merkez bünyesinde doğrudan Genel Başkan’a bağlı olmak üzere Genel Başkan Genel başkan gerekli gördüğü konu ve sayıda Genel Başkan Yardımcısı atayabilir.tarafından belirlenecek Genel Başkan Yardımcısına bağlı olmak üzere Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı oluşturulabilir.

KADIN KOLLARI

Genel Merkez bünyesinde Genel Başkan tarafından belirlenecek Genel Başkan Yardımcısına bağlı olmak üzere Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı oluşturulabilir. Her il, ilçe ve beldede kadın kolları teşkilatı kurulabilir. Gerekli görüldüğünde köy ve mahallelerde de kadın kolları kurulabilir. İl ve ilçe teşkilatları ana kademelerinde görev alan Sosyal Politikalar ve Kadın politikalarından sorumlu il veya ilçe başkan yardımcısı, o il veya ilçe kadın kolları kurucusu ve doğal başkanıdır. Kadın kolları; il, ilçe ve belde yönetim kurulları içerisinde, ilgili kademe başkan yardımcılığı olarak kurulabilecekleri ve bu kapsamda kadın kotası belirlenebileceği gibi müstakil başkanlıklar olarak da kurulabilirler. Kuruluş esasları değiştirilebilir. Kadın kollarının hangi usulle kurulacağına Genel Başkan veya Genel Başkan’ın teklifi ile Genel İdare Kurulu tarafından karar verilir. Kadın kollarının kuruluş, teşkilatlanma, işleyiş ve diğer hususlarını belirlemek üzere Genel Başkan tarafından hazırlatılacak yönetmelik Genel İdare Kurulunun salt çoğunluk ile onaylamasının ardından yürürlüğe girer.

Madde 58- Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu hk.

Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu genel başkanın kararı ile 50 en az 50, en çok 150 üyeden oluşur.

Madde 66- Parti yurt dışı temsilcilikleri hk.

-Her ülkenin idari yapısı göz önünde bulundurularak ilgili Genel Başkan Yardımcısının teklifi çerçevesinde Genel İdare Kurulunda benimsenecek yerlerde Genel Başkanın kararı ile İYİ Parti adına hizmet verecek yurt dışı temsilcilikler oluşturulur.

Bu yapılanma söz konusu ülkenin ulusal, yerel kanun ve düzenlemelerine uygun olmak durumundadır. Yurt dışı yapılanmanın kuruluşu, tanımlanması, görev ve faaliyetlerinin usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.


Madde 70- Aday adaylığına başvuru hk.

-Aday adayların müracaatları ile ilgili kabul veya ret kararları; Başkanlık Divanının Genel İdare Kurulu ve il ve ilçelerdeki ön inceleme kurullarının Salt çoğunluğunun oyu ile alınır .

Genel İdare Kurulu Başkanlık Divanı tarafından yapılan ön inceleme sonunda adayların sıralaması için ön seçim, teşkilat yoklaması (aday yoklaması) ve merkez yoklaması usullerinden biri veya birkaçı veya tamamı uygulanabilir.
Büyükşehir ve il belediye başkan aday adaylarının ön incelemeleri Genel İdare Kurulu Başkanlık Divanı tarafından yapılır.

İlçe ve belde belediye başkan aday adayları ile ilgili ön inceleme işlemi il başkanlığınca yapılır ve Başkanlık Divanının Genel İdare Kurulunun onayı ile kesinleşir.

Bu maddede belirtilen süreler Genel İdare Kurulu Başkanlık Divanı kararıyla Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimi uygun olarak kısaltılabilir.

-Genel Başkan tarafından disipline sevk edilen parti üyeleri,

Madde 77- Disiplin cezaları ve cezaları gerekli kılan haller hk. 

Uyarma cezasından kınama cezası olarak değiştirilmiştir;

Parti yöneticileri ve üyeleri hakkında sosyal medya ve yazılı sözlü basın araçları ve benzeri ortamlarda doğruluğu teyit edilmemiş beyanda bulunmak,(kınama cezası (d) bendi olarak düzenlenmiştir.)
Parti üyeleri arasında Birliği bozacak hal ve hareketlerde bulunmak(kınama cezası (e) bendi olarak düzenlenmiştir)

C) Geçici çıkarma cezası

Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan yazılı ve görsel basın yoluyla asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak.

Kesin Çıkarma

-Seçim dönemlerinde yetkili kurulların onayını almadan başka partiden aday olmak veya yetkili kurulların onayını almadan bağımsız aday olmak, Karar, gereği için ayrıca derhal Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

Madde 83- Hazine yardımları hk.

-TÜİK verileri baz alınarak önce il nüfusu Türkiye nüfusuna bölünür ve bir rakam elde edilir. Sonra il teşkilatının güncel üye sayısı, İYİ Parti'nin toplam üye sayısına bölünerek ikinci rakam elde edilir. Daha sonra, en son genel seçimde il bazında alınmış olan İYİ Parti'nin oy sayısı, Türkiye genelinde İYİ Parti'nin almış olduğu oy sayısına bölünerek üçüncü elde edilir. Bu üç rakam birbiriyle toplanır. Elde edilen toplam, 3’e bölünür. Son olarak elde edilen nihai rakam ile, Hazine yardımından il teşkilatlarına ödenecek toplam tutar çarpılarak, söz konusu il teşkilatına düşen pay belirlenir.

Bu formüle uygun olarak hazine yardımının il ve ilçe teşkilatlarına paylaştırılması usulü Genel İdare Kurulu tarafından planlar ve Genel Muhasip tarafından gönderilir.


-Madde 86- Bütçe ve kesin hesap hk.

Her il teşkilatı kendisine bağlı ilçeleri ilçe teşkilatlarını da kapsamak üzere ayrı ayrı gelir tahminlerini ve gider miktarlarını gösteren bir yıllık bütçe her bütçe yılını izleyen ekim ayı sonuna kadar, bir evvelki yıla ait uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesaplarını hazırlarlar. ve ilgili takvim yılından önceki Ekim ayı sonuna kadar Genel Merkeze gönderir. İl ve ilçe teşkilatlarından bütçeleri Genel Merkezin bütçesi ile gönderilenler ve Parti merkezine ait olan kesin hesaplar, Genel İdare Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır ve birleştirilir.

Geçici madde 1

-İmzaların bulunduğu bölüm de dahil tüm sayfalara sayfa numarası verilmiş 92 esas 2 geçici maddeden ibaret 82 sayfalık parti tüzüğü ile 70 sayfadan ibaret Parti programı tüm kurucular tarafından okunarak imzalanır.


Geçici madde 2

İş bu tüzüğün geçici 3-4-5-6-7 ve 8. Maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurucular kurulu Parti'nin tüzel kişilik kazanmasından sonra en geç 3 gün içerisinde Genel Başkan, Genel İdare Kurulunun asıl ve yedek üyeleri ile merkez disiplin kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek üzere toplanır. Seçimler Genel Başkan için birden çok aday, Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu için de birden çok liste yoksa açık oylama usulü ile yapılabilir.

Geçici madde 3

Genel Başkan, Genel İdare Kurulunu gerek gördüğü zamanlarda toplantıya çağırır. İlk Genel İdare Kurulu toplantısında, Genel Başkan Başkanlık Divan üyelerini belirler.

Geçici Madde 4

Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısının teklifi, Genel Başkan’ın onayı ile ya da Genel Başkan tarafından resen, illerde oluşturulacak İl Yönetim Kurullarının belirlenmesi amacıyla Kurucu İl Başkanları görevlendirilir.

Kurucu İl Başkanı, görevlendirildiği ilde bulunan kurucu il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulları üyelerinin görevlendirilmesini Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısına teklif eder. Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı kendi görüşü ile Genel Başkan’a sunar. Genel başkan uygun gördüklerini onaylar.

İlgili Haberler

 

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.

A Milli Kadın Futbol Takımı Azerbaycan'la berabere kaldı
A Milli Kadın Futbol Takımı Azerbaycan'la berabere kaldı
A Milli Kadın Futbol Takımı Azerbaycan'la berabere kaldı
Düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden kişilere toplam binlerce lira ceza yağdı
Düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden kişilere toplam binlerce lira ceza yağdı
Düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden kişilere toplam binlerce lira ceza yağdı
Trabzonspor antrenmanında dikkat çeken detay
Trabzonspor antrenmanında dikkat çeken detay
Trabzonspor antrenmanında dikkat çeken detay
Kocaeli’de gizemli kokunun kaynağı bulunamadı
Kocaeli’de gizemli kokunun kaynağı bulunamadı
Kocaeli’de gizemli kokunun kaynağı bulunamadı
Konya'da kaçak tabanca imalathanesine baskın
Konya'da kaçak tabanca imalathanesine baskın
Konya'da kaçak tabanca imalathanesine baskın
Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
Turizmde Kurban Bayramı doluluğu yüzde 90'a ulaştı
Turizmde Kurban Bayramı doluluğu yüzde 90'a ulaştı
Turizmde Kurban Bayramı doluluğu yüzde 90'a ulaştı