MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SONUÇ KARŞILIĞI LABORATUVAR HİZMET ALIM İŞİ
MALTEPE BELEDİYESİ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ


SONUÇ KARŞILIĞI LABORATUVAR HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1118496
1-İdarenin
a) Adı:MALTEPE BELEDİYESİ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:ÇINAR MAHALLESİ BAŞAKÇI SK. NO: 5 34841 MALTEPE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:2164589999 - 2164416204
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:SONUÇ KARŞILIĞI LABORATUVAR HİZMET ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:12 Ay Süreli (01.01.2024-31.12.2024) Toplam 6.923.893,75 SUT Puanı Karşılığı 156 Kalem Test Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Küçükyalı Tıp Merkezi - Çınar Mah. Başakçı Sok. No:5 Maltepe/İSTANBUL
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi:01.01.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:14.11.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Maltepe Belediye Başkanlığı Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No: 292 Kat: 9 Maltepe/İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge AdıAçıklama
Hemogram Cihazına ait Katalog/Broşür/Tanıtım Materyali vb.Teklif edilen ürünün ayırt edici özellikleri (Marka Bilgisi/Model Bilgisi vb.) beyan edilecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi öngörülen isteklilerden beyan edilen bilgileri tevsik edici belgeler istenildiğinde, isteklilerce sunulacak belgeler üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Sunulacak belgelerde şartnamede belirtilen bilgilerin yer almaması/belirsiz olması durumunda ve ihale komisyonu tarafından lüzum görülmesi halinde Küçükyalı Tıp Merkezinde demonstrasyon istenilebilir.
İdrar Sitrip Okuyucusuna ait ait Katalog/Broşür/Tanıtım Materyali vb. belgelerTeklif edilen ürünün ayırt edici özellikleri (Marka Bilgisi/Model Bilgisi vb.) beyan edilecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi öngörülen isteklilerden beyan edilen bilgileri tevsik edici belgeler istenildiğinde, isteklilerce sunulacak belgeler üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Sunulacak belgelerde şartnamede belirtilen bilgilerin yer almaması/belirsiz olması durumunda ve ihale komisyonu tarafından lüzum görülmesi halinde Küçükyalı Tıp Merkezinde demonstrasyon istenilebilir.
ABO Forward Guruplamasına ait ait Katalog/Broşür/Tanıtım Materyali vb. belgelerTeklif edilen ürünün ayırt edici özellikleri (Marka Bilgisi/Model Bilgisi vb.) beyan edilecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi öngörülen isteklilerden beyan edilen bilgileri tevsik edici belgeler istenildiğinde, isteklilerce sunulacak belgeler üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Sunulacak belgelerde şartnamede belirtilen bilgilerin yer almaması/belirsiz olması durumunda ve ihale komisyonu tarafından lüzum görülmesi halinde Küçükyalı Tıp Merkezinde demonstrasyon istenilebilir.
İmmünasey Cihazına ait ait Katalog/Broşür/Tanıtım Materyali vb. belgelerTeklif edilen ürünün ayırt edici özellikleri (Marka Bilgisi/Model Bilgisi vb.) beyan edilecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi öngörülen isteklilerden beyan edilen bilgileri tevsik edici belgeler istenildiğinde, isteklilerce sunulacak belgeler üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Sunulacak belgelerde şartnamede belirtilen bilgilerin yer almaması/belirsiz olması durumunda ve ihale komisyonu tarafından lüzum görülmesi halinde Küçükyalı Tıp Merkezinde demonstrasyon istenilebilir.
Masaüstü Santrifüjüne ait ait Katalog/Broşür/Tanıtım Materyali vb. belgelerTeklif edilen ürünün ayırt edici özellikleri (Marka Bilgisi/Model Bilgisi vb.) beyan edilecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi öngörülen isteklilerden beyan edilen bilgileri tevsik edici belgeler istenildiğinde, isteklilerce sunulacak belgeler üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Sunulacak belgelerde şartnamede belirtilen bilgilerin yer almaması/belirsiz olması durumunda ve ihale komisyonu tarafından lüzum görülmesi halinde Küçükyalı Tıp Merkezinde demonstrasyon istenilebilir.
Biyokimya otoanalizatörüne ait ait Katalog/Broşür/Tanıtım Materyali vb. belgelerTeklif edilen ürünün ayırt edici özellikleri (Marka Bilgisi/Model Bilgisi vb.) beyan edilecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi öngörülen isteklilerden beyan edilen bilgileri tevsik edici belgeler istenildiğinde, isteklilerce sunulacak belgeler üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Sunulacak belgelerde şartnamede belirtilen bilgilerin yer almaması/belirsiz olması durumunda ve ihale komisyonu tarafından lüzum görülmesi halinde Küçükyalı Tıp Merkezinde demonstrasyon istenilebilir.
Sedimantasyon Cihazına ait ait Katalog/Broşür/Tanıtım Materyali vb. belgelerTeklif edilen ürünün ayırt edici özellikleri (Marka Bilgisi/Model Bilgisi vb.) beyan edilecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi öngörülen isteklilerden beyan edilen bilgileri tevsik edici belgeler istenildiğinde, isteklilerce sunulacak belgeler üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Sunulacak belgelerde şartnamede belirtilen bilgilerin yer almaması/belirsiz olması durumunda ve ihale komisyonu tarafından lüzum görülmesi halinde Küçükyalı Tıp Merkezinde demonstrasyon istenilebilir.
VDRK/Sifilizine ait ait Katalog/Broşür/Tanıtım Materyali vb. belgelerTeklif edilen ürünün ayırt edici özellikleri (Marka Bilgisi/Model Bilgisi vb.) beyan edilecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi öngörülen isteklilerden beyan edilen bilgileri tevsik edici belgeler istenildiğinde, isteklilerce sunulacak belgeler üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Sunulacak belgelerde şartnamede belirtilen bilgilerin yer almaması/belirsiz olması durumunda ve ihale komisyonu tarafından lüzum görülmesi halinde Küçükyalı Tıp Merkezinde demonstrasyon istenilebilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen laboratuvar hizmeti alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01911186