T.C. NAZİLLİ İNFAZ HAKİMLİĞİ

Sayı : E.89817657-2023/4256-İnfaz Hâkimliği Dosyası 19.10.2023 HÜKÜMLÜ : KEMAL GÜMÜŞKAYNAK, Serdal ve Gülseren oğlu, 01/07/1993 NAZİLLİ doğumlu, AYDIN, NAZİLLİ, Çapahasan mah/köy nüfusunda kayıtlı- TC Kimlik No:12793684886
TALEP :D.S. Durumunun Değerlendirilmesi
BAŞVURU TARİHİ :11/09/2023
KARAR TARİHİ :11/09/2023
Dava konusu Denetimli Serbestlik Durumunun Değerlendirilmesi talebine ilişkin hükümlü hakkında yapılan yargılama sonucunda;
Mahkememizce verilen gerekçeli kararın tebliği için hükümlü Kemal GÜMÜŞKAYNAK'a tebligat çıkarılmış olup, söz konusu adreste hükümlüye ulaşılamadığı, UYAP sisteminden yapılan araştırmada mernis adresinin olmadığı, bu nedenle mernis adresine de tebligat yapılamadığı, yapılan adres araştırmalarında da netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
KARAR:
1-Talebin KABULÜNE,
2-Hükümlünün, KOŞULLU SALIVERİLME TARİHİNE KADAR olan cezasının infazı için AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE,
3-5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un105/A-8 madde ve fıkrası gereğince, açık ceza infaz kurumuna iade kararı verilmesine rağmen iki (2) gün içinde en yakın Cumhuriyet başsavcılığına teslim olmayan hükümlüler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 292’nci ve 293’üncü maddelerinde yazılı hükümlerin uygulanabileceğinin hükümlüye İHTARINA, (Kararın tebliği ile ihtar edilmiş sayılmasına)
4-Karardan bir suretin,
-Hükümlüye TEBLİĞİNE,
-Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosuna GÖNDERİLMESİNE,
-Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne GÖNDERİLMESİNE,
CMK'nın 35, 252 ve 268. Maddeleri uyarınca mahkememiz nezdinde 7 günlük süre içerisinde itiraz yasa yolu açık olmak üzere, yasal süresi içerisinde itiraz yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın CMK 252/1. Maddesinin ikinci cümlesi gereğince kesinleşeceği hususu İLANEN tebliğ olunur. 19.10.2023

#ilangovtr BASIN NO: