BOLU İL ÖZEL İDARESİ

BOLU İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
( İhale İlanı )

 1. Mülkiyeti Bolu Özel İdaresine ait Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz, Merkez İlçe, Ömerler köyü 118 ada 14 parselde kayıtlı 441,17m²’lik tarla vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan eski Ömerler Maden suyu tesisinin hali hazır durumu ile aşağıdaki listede belirtilen taşınmaz; Kapalı Teklif Usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır.
İL/İLÇE/MAH
ADAPARSEL
ALAN
(m2)
HİSSECİNSİTOPLAM MUHAMMEN BEDEL (KDV Hariç)
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE GÜN
VE SAATİ
İlimiz, Merkez İlçe, Ömerler köyü11814411,17 m2TAMTarla2.670.000,00TL (KDV Hariç)
(İkimilyonaltıyüzyetmişbirlira)

80.100,00 TL
(seksenbinyüzlira)
19/12/2023- 14:00 1. Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı, ihale usulü belirtilen Bolu Özel İdaresine ait taşınmaz Bolu İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda ihale ile satılacaktır.
 1. İhale 19/12/2023 Salı günü saat 14:00’ de Kültür Mah. Şehitler Cad. Bolu İl Özel İdare Ek Bina Sitesi No:47/1 Bolu İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 2. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Bolu Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden görülebilir, istekliler 1.000,00(bin)TL banka dekontu ibrazı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.
 1. İstekliler Geçici teminat bedelini en geç ihale günü ihale saatine kadar Bolu Özel İdaresinin Bolu Ziraat Bankası Şubesi 59 0001 0025 6435 1584 6651 89 nolu hesabına yatırmaları gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını ihaleden sonra geri alabilirler.
 2. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A-Dış Zarfın İçinde Bulunacaklar:

  1. İç zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır. (Şartname ekinde örneği mevcuttur.)
  2. Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgâh belgesi,
  3. Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi (Noterden) Vekâleten İştirak Ediyorsa İsteklilerin Adına Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna Dair Noter Tasdikli Vekâletname Ve Vekilin İmza Beyannamesi,
  4. Tüzel Kişi İse Mevzuatı Gereği Tüzel Kişiliğinin Siciline Kayıtlı Olduğu Odalarından belge,
  5. İhaleye vekâleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
  6. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
  7. Tebligat için adres beyan belgesi,
  8. İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Özel İdaresinin Bolu Ziraat Bankası Şubesi 59 0001 0025 6435 1584 6651 89 nolu hesabına yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,(en az 60 (altmış) gün süreli)

ı. 1.000,00(bin)TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu,

i. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6 ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı
addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname,
j. Taşınmaz mal satış şartnamesi, (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden
tarafından imzalamak zorundadır)
B-Dış Zarfın Sunulması:

 1. Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi ihaleye katılmak istediklerini belirtecektir. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır.
 2. İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını Kapalı Teklif Usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale günü ihale saatine kadar Bolu Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon (TRT) saat ayarı esastır.

 1. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.


İlan Olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01940165