CİZRE KAYMAKAMLIĞINDAN (Milli Emlak Şefliği) ARSA KARŞILIĞI İNŞAATI İHALESİ İLANI

ARSA KARŞILIĞI POLİSEVİ VE POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ HİZMET BİNALARI İNŞAATLARININ YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR ( Tablo : 1 )
SIRAİLİİLÇESİKÖYÜ/MAHALLEADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ (m2)CİNSİİMARUYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ
1ŞırnakCizreDirsekli Köyü23218236.228,99ArsaTicaret+Konut AlanıPOLİS EVİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJE BEDELİ ( KDV Dahil)
226.695.760,67 TL
2ŞırnakCizreDirsekli Köyü15917.827,64ArsaResmi KurumPOLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ HİZMET BİNASI PROJE BEDELİ ( KDV Dahil) 88.403.470,75 TL
TOPLAM315.099.231,42 TL
İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ ( Tablo : 2 )
SIRAİLİİLÇESİMAHALLESİADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ(m2)CİNSİİMAR DURUMUTAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ (TL)
1ŞırnakCizreDirsekli Köyü23218196.512,56ArsaTİCARET+KONUT ALANI328.142.704,00 TL
1- Arsa karşılığı Bina inşaatı ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 24/11/2023 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 14:00'de Şah Mahallesi Doktor Mesut Tüzün Caddesi Cizre Kaymakamlığı Hükümet Konağı No:68 Cizre / ŞIRNAK adresinde bulunan Cizre Kaymakamlığı Konferans salonunda toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.
2- Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projelerine göre yapımı planlanan Polis Merkezi Amirliği Hizmet binası, Polisevi ve çevre düzenlemesinin maliyeti (anahtar teslimi götürü bedel) olan ( KDV dahil ) 315.099.231,42-TL bedele karşılık tablo 2 de belirtilen 1 (bir) adet 328.142.704,00.-TL tahmini bedelli taşınmaz verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 13.043.472,58-TL (OnüçmilyonkırküçbindörtyüzyetmişikiTLellisekizKRŞ) farkın arttırılması suretiyle teklif alınacaktır.
3- Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 500 (beşyüz) gündür.
4- Geçici teminat bedeli 50.000.000,00-TL dir . (EllimilyonTL)
5- İhale dokümanında yer alan belgeler İdarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece CD ortamında hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) 5.000,00.-TL (Beşbin TL) dir.
6-İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
7-Posta ile yapılacak müracaattlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) İhale konusu işe ilişkin idari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeler ile idari şartnamenin 9. maddesinde belirtilen tüm belgeler
b) Geçici teminat olan 50.000.000,00 TL nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d) Tebligat için Türkiye de adres beyanı,
e) İhale dökümanı bedeli olan 5.000,00.-TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
g) İstekliler teklif öncesinde yer görme çalışması yapacak, malzeme listesinde yaklaşık olarak verilen tüm kalemler ile ilgili değerleri keşif esnasında hesaplayacaktır. İstekliler yer görme çalışması yaptıklarına dair tutanağı, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ilgili personeli ile birlikte imza altına alarak teklif dosyası içerisinde sunacaklardır.
*Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
*İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
*İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.sirnakcsb.gov.tr adreslerinden görülebilir. İLAN olunur.


#ilangovtr BASIN NO: ILN01913317