İHALE İLAN METNİ DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:


1.) Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin Belediyemize gelir getirmesi açısından 2886 sayılı D.İ.K. nun 45. maddesi gereğince açık artırma teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
2.) Satışı yapılacak olan gayrimenkullerin açık artırma teklif usulü ile ihalesi 13.12.2023 Çarşamba günü saat 14.00'de Başkanlık Makamında toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır.
ARSALAR

MahallesiMevkiiVasfıAda / ParselM2Muhammen
Bedel
% 3 Geçici Teminatıİhale Saati
HürriyetMeraArsa1165 / 164623.624.988.960,00 TL150.000,00 TL14.00
HürriyetGerenlikArsa1165 / 154603.872.173.932,00 TL65.250.00 TL14.30
HürriyetGerenlikArsa1165 / 155437.431.574.748,00 TL47.250.00 TL15.00


03 / İhaleye iştirak edecek firma veya şahısların aşağıda yazılı belgeleri ihaleye girmezden otuz dakika evvel Belediye Başkanlığına vermeleri mecburidir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  1. İhaleye iştirak edecek olanlar bir dilekçe ile gayrimenkulün ihalesine katılacağını bildirecektir.
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
  3. Kanuni ikametgah vermesi ,
  4. Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi ,
  5. İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklif de bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü vermesi ,
  6. İhale şartnamesini satın aldığına dair ve geçici teminatı yatırdığına dair belgeleri ibraz

edecektir.

  1. İhaleye Tüzel Kişi olarak katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerini verecekler.
  2. İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortaklık beyannamesi.
  3. Dinar Belediye Başkanlığı Gelirler Müdürlüğünden alınmış olan borçsuzluk belgesi.


4.) İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesini her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünde görebilir ve 1.000,00 TL ücret karşılığında satın alabilirler.
5.) İhaleye katılmak isteyen taliplilerin istenilen belgeler ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni Huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.


İLAN OLUNUR

#ilangovtr BASIN NO: ILN01939790