İLAN KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2021/294

KARAR NO : 2023/565
Mahkememizde açılan Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Davalılardan 113*****450 T.C. Kimlik Numaralı Ertan ÇINAR'a gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmalarından da bir sonuç alınamadığı anlaşıldığından 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş olup,
"HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Kırşehir 2. Noterliği'nin 10/08/2018 tarih ve 8579 yevmiye nolu düzenleme şeklinde vasiyetnamenin TENFİZİNE,
2-Vasiyetnameye konu 40 AAD 340 plakalı ve NLAFC5650HW037535 şase nolu aracın mülkiyetinin davacı tarafa ait olduğunun TESPİTİNE,
3- Alınması gerekli 19.809,90 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 170,78 TL ve 4.781,69 TL tamamlama harcı olmak üzere toplam 4.952,47 TL harcın mahsubu ile bakiye 14.857,43 TL karar ve ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,
4-Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
5-Davalılar tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
6-Davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
7-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,
Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı yanın yokluğunda, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta yasal süre içerisinde, mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere her hangi bir Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildi." şeklinde verilen karar davalı Ertan ÇINAR'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01942891