İLAN T.C. MERSİN 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/55 Esas
Davacılar Arslan Bağrıyanık ve Esma OlcayBağrıyanık tarafından davalılar Ali Çimen, Musa Gök ve 67 arkadaşı aleyhine açılan vasiyetnamenin tenfizi davası nedeniyle;
Davalılardan Ali Çimen ve Musa Gök'e tahkikat duruşmasına davet ile bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verildiğindendavalılar Ali Çimen ve Musa Gök'e işbu ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde “Duruşma günü olan 05/03/2024 günü saat 09:15'te duruşmaya gelmeniz, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz" ayrıca "18/12/2023 tarihli fen bilirkişisi raporu ile 21/01/2024 tarihli bilirkişi heyeti raporunda Dava konusu Mersin İli Akdeniz İlçesi İhsaniye Mahallesi 686 ada 4 numaralı parsel sayılı taşınmazın dava tarihi itibariyle değerinin 392.864TL, murisin ölüm tarihi olan 25/11/2018 tarihi itibariyle 148.924Tl olduğunu bildirirbilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız" hususu tahkikat duruşmasına davet tutanağının tebliği ve bilirkişi raporunun tebliğiyerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01981162