KARABURUN BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Karaburun Belediyesine ait aşağıdaki listede karşılığında mahallesi, ada no, parsel no, alanı, niteliği, imar durumu, tahmini bedeli, geçici teminatı ve ihale saati belirtilen 3 (Üç) adet arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca ve kapalı teklif usulü satılacaktır.

S.N.MahallesiAda
No
Parsel
No
Alanı
Niteliğiİmar DurumuTahmini BedeliGeçici Teminatıİhale Saati
(M2)(TL)(TL)
1İskele941492,00ArsaT2 (Konut-Turizm tercihli), Konut TAKS:0,20 KAKS:0,30
Turizm: E=0,50
9.840.000,00295.200,0014:30
2İskele942323,00ArsaT2 (Konut-Turizm tercihli), Konut TAKS: 0,20 KAKS 0,30
Turizm: E=0,50
6.460.000,00193.800,0015:00
3Çatalkaya33514420,41ArsaKonut, TAKS: 0,15, KAKS: 0,304.834.700,00145.041,0015:30

İhale 15.12.2023 Cuma günü listede her parselin karşısında belirtilen saatinde Merkez Mah. Başkomutan Atatürk Cad. No:4 adresindeki Karaburun Belediyesi Başkanlık Konağında ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Geçici teminat ihale sonrasında ihaleyi alan tarafından; % 6 tutarındaki kesin teminata yükseltilecek ve sözleşme imzalanacaktır.
İhale bedelinin yarısı kesin teminatla birlikte kalanı ise 4 eşit taksitte ödenecektir.

 • İhaleye katılamayacak olanlar:
 • İhale komisyonlarının çalışmalarına temel olacak ilk ve son işleri tamamlayan, belgeyi düzenleyen, imzalayan ve ihale sonuçlarını uygulayacak olanlar ile İhale komisyonu başkan ve üyelerinin ana, baba, kardeş, evlat, karı-koca’ları ve bunların dahil oldukları ortaklıklar (Anonim Ortaklıklar hariç),

gerek doğrudan gerekse aracı olarak ihaleye katılamazlar

 • İhaleye katılmak için gerekli belgeler:

Gerçek kişilerden

 • İhale şartnamesi, (Her sayfası istekli tarafından imzalı olmak üzere)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
 • Kanuni tebligat adresi/Yerleşim yeri belgesi,
 • Adli sicil kaydı,
 • Başkası adına katılıyorsa 2023 yılı noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri,
 • Belediye ve vergi dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi,
 • Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz,
 • Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

Tüzel kişilerden

 • İhale şartnamesi (Her sayfası istekli tarafından imzalı olmak üzere),
 • Tüzel Kişi adına iştirak edecek kişinin vukuatlı Nüfus kayıt örneği,
 • Kanuni tebligat adresi/yerleşim yeri belgesi,
 • Noterlikçe onaylı yetki belgesi ve vekaletname
 • 2023 yılı Noter onaylı imza sirküleri,
 • Yılı içinde alınan Ticaret Sicil kayıt belgesi,
 • İflas konkordato olmadığına dair belge,
 • Belediye ve vergi dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi,
 • Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz,
 • Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya arttırmada uygun bedeli tespitte serbest olup İhaleye ait şartnameler Karaburun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebileceği gibi arsalara ait imar durumu hakkında Karaburun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden bilgi alınabilir.
Her bir parsele ait şartname 250.00 TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.
İhaleye ait teklif zarfı en geç, taşınmaza ait ihale saatinden 1 saat öncesinde olmak üzere ihale komisyonuna teslim edilecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01943175