T.C. BAKIRKÖY 13. İCRA DAİRESİ

2023/16444 ESAS
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİP
ÖRNEK:10 ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ
ALACAKLI :ALİ ALPTEKİN, 16063373920
Vekili : AV.ÖZGÜL KUY, TR130001500158007300665617
BORÇLU :TAREQ IBRAHIM M EL TAIB 99878326664 TC
ADRESİ :Bahçeşehir 1.kısım mah. Tatarcık çiftlik mevkii Cemil Meriç sok. No:1 Villa 13 Yonca Sitesi Başakşehir/İSTANBUL 28/11/2023
BORÇ MİKTARI :105.835,90 USD USD Fiili Ödeme Tarihi
BONO ALACAĞI- FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIMIZ SAKLI KALMAK ÜZERE ŞİMDİLİK KISMİ TALEPTİR.(İstenen: Yıllık Kamu Bankalarınca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz (USD))
100.000,00 5.535,90 USD Fiili Ödeme Tarihi KISMİ TALEP OLAN 100.000,00-USDYE VADE TARİHİ OLAN 15.03.2022 TARİHİNDEN TAKİP TARİHİNE KADAR İŞLEMİŞ USD MEVDUATA KAMU BANKALARINDA UYGULANAN AZAMİ YILLIK FAİZ
300,00 USD Fiili Ödeme Tarihi BİNDE ÜÇ BONO KOMİSYONU
105.835,90 USD Fiili Ödeme Tarihi Toplam Alacak
TAREQ IBRAHIM M EL TAIB tutarında toplam alacağın ŞİMDİLİK KISMİ TALEP OLARAK fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak ve tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla takip tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar ve fiili ödeme günündeki döviz alış kuru üzerinden USD alacak için işleyecek Yıllık % 4 USD Mevduata Kamu Bankalarınca Fiilen Uygulanan Azami Yıllık Faiz ve değişen oranlardaki faizi ile, FİİLİ ÖDEME GÜNÜNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI EFEKTİF SATIŞ KURU ÜZERİNDEN TAHSİLİ, avukatlık ücreti ile birlikte Borçlar Kanununun 100.maddesi uyarınca yapılacak kısmi ödemelerin öncelikle faiz ve masraflara mahsubuyla tahsili istemidir. (TBK 100. Md., ) Uygulanacaktır.
SENET VE TAR : 03/03/2017 tanzim tarihli 15/03/2022 vade tarihli 1.300.000 USD miktarlı senet.
Alacaklı vekilince borçlu aleyhine yapılan icra takibinde,
Borçlunun yukarıda yazılı adresine çıkarılan ör.10 numaralı ödeme emri bila tebliğ iade edilmiş,zabıtaca yapılan araştırmaya rağmen de borçlunun adresinin tesbiti mümkün olmadığından kanuni sürelere l5 gün daha ilave edilerek gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (25) yirmibeş gün içinde ödemeniz, takibin dayanağı kambiyo senedi niteliğini haiz değilse ( 20 ) gün içinde İcra Mahkemesine şikayet etmeniz,takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse, yine bu (20) gün içinde ayrıca ve açıkca bir dilekçe ile İcra Mahkemesine bildirmeniz, aksi taktirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın % 10 u (yüzde onu) oranında para cezasına mahkum edileceğimiz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya ihmal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkındaki itirazınız varsa bunu sebepleri ile birlikte (20)gün içinde İcra Mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek İcra Mahkemesinden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz taktirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği taktirde (25)gün içinde, 74.maddeyi itiraz edilip de reddedildiği taktirde ise (18)gün içinde 75.maddeye göre mal beyanında bulunmanız,bulunmazsanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız hususları örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01942278