T.C. DENİZLİ8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İ L A N


ESAS NO :2021/83
Davacı, GÜLSÜM ASLAN vekili tarafından davalılar DENİZLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , HALİME (HASAN KIZI) KAYYIMI MALİYE HAZİNESİ ALEYHİNE AÇILAN Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Mahkememizce mahallinde yapılan 19/10/2023 tarihli keşifte hazır bulunan Kadastro Teknikeri Fen Bilirkişisi Asaf KABADAYILAR'ın 01/11/2023 tarihli bilirkişi rapor ve krokisinde gösterilen dava konusu edilen Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Yeşilköy Mahallesi(irimağzı mevkii) M22d21c3c pafta 319 ada 17 parsel 1.146,00m2 arsa vasfında taşınmazın tescil harici bırakılan davacı adına tescili talep edilmiş olup, söz konusu taşınmazla ilgili olarak taşınmazda hak iddia edenlerin ve davaya itirazları olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize müracaat ederek, mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasına itirazını içerir dilekçe ile başvurmaları aksihalde yargılamaya devam olunarak karar verileceği husununu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun713. maddesi gereğince İLAN olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01981504