T.C. EREĞLİ (KONYA) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2024/16 Esas KAMULAŞTIRMA
İLANI

Davacı TCDD tarafından davalı Naile Çengel vd aleyhine açılan kamulaştırma (bedel tespiti ve tescili) davasında2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. maddesi ve gereğince davalıya ait Konya ili Ereğli İlçesi Barbaros Mah. 790 Ada 29 (eski 27) nolu parselde kayıtlı taşınmaz için Kıymet Takdiri Raporu doğrultusunda 2942 sayılı yasanın 8. madesi uyarınca taşınmaz için 134,03 m²'lik kısımı için 376.322,97 TL kıymet takdiri yapıldığı, taşınmazın pazarlıkla anlaşılması mümkün olmadığından 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kanunu'nun 10. md uyarınca kamulaştırma bedelinin tespitine ve bu bedelin ödenmesi karşılığında söz konusu taşınmazların TCDD adına tesciline karar verilmesi talep olduğundan, Kamulaştırma kararına karşı 2942 S.K. nun 14. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, Adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi amacıyla dava açabileceğiniz, İdari yargıda veya Adli yargıda açabileceğiniz davalarda husumeti TCDD'a yöneltmeniz gerektiği, 2942 S.K. nun 14. maddesi gereğince öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde yapılan kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve taşınmazın tesciline karar verileceği, Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Ereğli şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu 2942 sayılı kanunun 4650 SK nun ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01983455