T.C. İNEBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2023/267 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından dava konusu Kastamonu İli, Abana İlçesi, Merkez Mahallesi 75 ada 67 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmasına başlanıldığı, maliklerin hepsi ile uzlaşılamadığından, davacı tarafından mahkememizde kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Davalı adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya tebligat yapılanmayanlara gazete ile ilan tarihinden itibaren 14. md. öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, idari davada iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırılan kısmının kamulaştırma yapan idare adına tapuya tescil edileceği, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Abana Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davetiyelerin tebliğinden itibaren 10 gün içinde kamulaştırmaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilgililere 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01914460