T.C. SAMSUNBÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. CEZA DAİRESİ'NDEN


(Esas No: 2022/2196 - Karar No: 2023/2925 )

Abdullah ve Azime oğlu 03/11/1972 Bursa/Cumalıkızıkdoğumlu, Bursa / Keles Düvenli Mah/köy nufusunda kayıtlı, TC. vatandaşı, son beyan adresi Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde hükümlü, ayrıca Demirtaş Barbaros Mah. Aslı 2 Evleri 476 Sok.No.15/6 Osmangazi /BURSA adresinde oturur, iş adresi : Dereçavuş Mah.Kooperatif Buzhanesi Merkez / BURSAolan YILMAZ DOĞAN hakkında Tehdit ve Hakaret suçundan Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlenerek Sinop 1. AsliyeCeza Mahkemesinde dava açıldığı, Sinop 1. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan açık yargılama neticesinde 21/06/222 tarihli, 2021/198 Esas ve 2022/570 Karar sayılı ilam ile sanık YILMAZ DOĞAN' ın kamu görevlisine hakaret ve Tehdit suçlarından ayrı ayrı mahkumiyetine ilişkin verilen hükümlere karşı sanığın Bursa E Tipi Kapalı ceza infaz kurumundan göndermiş olduğu dilekçesi ile istinaf talebinde bulunulduğu ve dosyanın istinaf incelemesi için dairemize gönderildiği,İstinaf talebi üzerine dairemizce yapılan inceleme neticesinde, dairemizin 23/10/2023 tarihli, 2022/2196 Esas ve 2023/2925 Karar sayılı kararı ile sanık YILMAZ DOĞANhakkında;
A-)Sanığın cezalandırılmasına karar verilen kamu görevlisine hakaret suçuna yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun incelenmesi sonucu;
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlerin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımın doğru biçimde belirlendiği, anlaşıldığından; İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,
B-)Sanığın cezalandırılmasına karar verilen tehdit suçuna yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun incelenmesi sonucu;
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımın doğru biçimde belirlendiği, anlaşıldığından; İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,
Dair, (B) başlıklı karar yönünden CMK'nın 286/2-a maddesi uyarınca KESİN, (A) başlıklı karar yönünden ise 24/10/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7188 sayılı Kanunun 29. maddesi ile değişik CMK'nun 286/3-a-1 fıkrası uyarınca kararın tebliğinden başlayarak 15 (onbeş) gün içerisinde dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak veyahut da başka bir ilk derece ceza mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla CMK'nın 294 ve 295 maddeleri gereğince "hükmün neden bozulması gerektiğine ilişkin" temyiz dilekçesi gönderilmek suretiyle, sanık tutuklu veya hükümlü ise zabıt kâtibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek yargıtay ilgili ceza dairesi'ne temyiz yolu açık olmak üzere karar verildiği; ancak verilen kararın tüm araştırmalara rağmen sanık YILMAZ DOĞAN'a tebliğ edilemediği, sanığın tebligata yarar açık adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla,
Sanık YILMAZ DOĞAN' a 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30. maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanunun 31. maddesi gereğince 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı; tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde CMK'nın 294 ve 295/1 maddeleri uyarınca sunulacak temyiz dilekçesinin temyiz sebeplerini içermesi gerektiği, aksi takdirde ilgili Yargıtay Ceza Dairesince temyiz başvurunuzun reddedilebileceği ihtar olunarak, dairemize gerekçeli bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilip hâkime onaylatılması veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi yada Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla, ceza evinde bulunanlar için cezaevi idaresi aracılığıyla dilekçe göndermek suretiyle, Yargıtay ilgili Ceza Dairesi nezdinde temyiz talebinde bulunabileceği, temyiz talebinde bulunmaması halinde verilen karara ilişkin usûlü işlemlerin tamamlanmasının ardından kesinleştirme işlemlerinin gerçekleştirileceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur. 09/02/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01981870