T.C. TİRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/500 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
2023/500 esas AYNUR ERSÖZ, SEVGİ YOLDAŞ adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi SOMAK mah. 152 ada 6parselsayıda kayıtlı taşınmazın 680,33m²'lik kısmının TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir ili Tire ilçesi SOMAK mah. 152 ada 6 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 680,33 m²'lik kısmı için 8.625,43 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 08/09/2023 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 7. Ve 10. Maddeleri uyarınca ilan olunur.02/10/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01913056