VAN EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.
EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI (VAN)
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İHALE İLANI

 1. VAN İli, Edremit İlçesi Yeni Mahallesi 7608 ada, 4 nolu parselde bulunan 2.855,42 m2 yüzölçümlü taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesi kapsamında “Kapalı Teklif Usulü” ile satış ihalesi, Edremit Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda Yapılacaktır.

Sıra No

Mahalle

Adresi

İş Miktarı (M²)

Türü

Satış Muhammen Tahmin Bedeli (TL)

% 3 Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1.

Yeni Mahalle

7608 ada, 4 nolu parsel

2.855,42

Arsa

8.280.718,00 TL

248.421,54 TL

13.12.2023

10:00

NOT: Muhammen tahmin bedel KDV’ Hariçtir.

 1. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENECEK BELGELER (Her İhale için ayrı ayrı evraklar düzenlenecektir):

 1. Dilekçe (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

 2. Kanuni ikametgâh Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet) (İhale ilan tarihinden itibaren olacaktır.)

 3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 4. İmza sirküleri veya imza beyannamesi (Noterden tasdikli)

 5. Geçici İhale Teminatı Mektubu veya nakit yatırdığına dair makbuz.

 6. Adli Sicil Kaydı (Varsa her Ortak için ayrı ayrı sunulacaktır. Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet Alınabilir.)(İhale ilan tarihinden itibaren olacaktır.)

 7. Şartname Bedeli Makbuzu 5.000,00 TL (Her ihale için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.)

 8. SGK ve Vergi dairelerinden borcu yoktur Belgesi (İhale ilan tarihinden itibaren olacaktır.)

 9. Tüzel kişi ise Oda Kayıt ve Yetki Belgesi, (2023 yılı içerisinde alındığına dair olacaktır.)

 10. Ayrıca şirket veya istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ve imza beyannamesi (Noterden Tasdikli)

 11. Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişi)

 12. Taşınmaz (Arsa) satış idari şartnamesi (İstekli tarafından kaşe ve imzalı olacaktır.)

İstekliler; (d, i, j, k ) bentlerinde yazılı olan belgelerin aslını veya noter ya da idare tarafından aslı idarece görülmüştür onaylı örneklerini teklif dosyalarında sunacaklardır.

3- Muhammen bedel üzerinden %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat banka teminatı mektubu ihale tarihi itibarı ile en az 150 gün olmalıdır veya Van Edremit Belediyesi Edremit Ziraat Bankası şubesi Iban No: TR68 0001 0019 5935 9520 6750 05 nolu hesaba yatırılacaktır. İstekliler 1. Tekliflerini muhammen bedel üzerinde verebilirler. İstekliler muhammen bedelin üzerinde teklif vermeleri durumunda muhammen bedel üzerinden yatırılan % 3 oranındaki geçici teminat bedeli geçerlidir.
4-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesinisatın almak zorundadır. Şartnameyi satın almak isteyenlerin 5.000,00TL. (BeşbinTürkLirası) şartname bedelini Van Edremit Belediyesi Edremit Ziraat Bankası şubesi Iban No: TR68 0001 0019 5935 9520 6750 05 nolu hesaba yatırılacaktır.
5-İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
6-Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklifler en geç 13/12/2023 tarih ve saat 10:00’ a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında “Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne (Yeni Cami Mahallesi, Sahil Cad. No:3, 65100 Edremit/Van) teslim etmek zorundadırlar.
7-Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37.ve 38. maddelerine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.
8-KDV, vergi, resim, harçlar ve diğer tüm giderler istekliye aittir.
9-İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde tüm vergilerin yatırılması ve taşınmazın bedelini Van Edremit Belediyesi Edremit Ziraat Bankası şubesi Iban No: TR68 0001 0019 5935 9520 6750 05 nolu hesap numarasına “peşin” olarak ödeme yapılacaktır.
10-Satışı yapılan taşınmazın Tapu Tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamı Belediyemizin hesap numarasına peşin olarak yatırıldıktan sonra, ihale bedeli ve vergilere ilişkin banka makbuzları Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ibraz edildikten sonra Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından taşınmazın teslimat işlemleri başlatılacaktır.
11-Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde taşınmazın bedelini ve müşteriye ait bulunan vergi, resim, harçlar ve diğer tüm giderleri ödemesi gerekir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir. İstekli bu durumdan dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
12-İdari şartname, ilan ve ihale dokümanlarında bulunmayan hükümler 2886 sayılı D.İ.K hükümleri geçerlidir.
13-İhtilaf halinde VAN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
14-İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İletişim:
VAN Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 0 (432) 312 22 00- Dâhili (1242-1006)


İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01937918