Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik personel alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik personel alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Öğretim Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 14 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Resmi Gazete''de yer alan ilana göre; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Öğretim Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 14 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu''nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu''nun 23 ve 24.maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği''nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Başvuru dilekçesi (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

Özgeçmiş,

Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi(Onayh)),

Yabancı dil belgesi,

Yayın listesi,

2 (iki) adet fotoğraf,

Kimlik fotokopisi,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet takip programından (HİTAP) alınan hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyası. (Üniversitemiz personelinin hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)

DOÇENT KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

I- Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:

Doçentlik belgesi,

2-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi''ne uygunluk beyan formu (https://hacibayram.cdu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyası, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

3-Yayın Dosyası:

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet flash bellek (ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) teslim edilecektir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi''ne uygunluk beyan formu (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyası, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

2-Yayın Dosyası:

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan,4 (dört) adet flash bellek (ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) ilgili Dekanhk/Müdürlüğe teslim edilecektir.

AÇIKLAMALAR:

1. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete''de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.

2. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi''ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı''na, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili dekanlık veya müdürlüğe başvurularım şahsen yapacaklardır.

4. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve kadro unvanı doçent olanlar müracaat edemez.

5. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6. İlana ve sürece ilişkin bilgiler https://hacibayram.cdu.tr/pcrsoncl internet adresinde yayımlanacaktır.

7. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

8. Üniversitemizin ilan ve ilan takviminde iptal, değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun''un 31.maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

A) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

l.Başvuru formu (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki Formlar sekmesinde yer alan ilgili form; Başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve ıslak imzalı olması gerekmektedir).

2. Kimlik fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili belge (terhis, tecil, muafiyet vs.),

5. Lisans diploması (onaylı sureti veya karekodlu e- devlet çıktısı),

6. Yük sek lisans diploması (onaylı sureti veya karekodlu c-dcvlct çıktısı),

7. Mezuniyet not ortalamasının belirtildiği lisans transkripti (aslı veya onaylı sureti),

8. ALES belgesi,

9.2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

10. Yabancı Dil Sonuç Belgesi

1 l.Tecrübc durumunu gösterir belge, (Hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşundan onaylı bir yazıyla belgelendirilme!idir),

12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet takip programından (HİTAP) alınan hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için),

13. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (karekodlu e- devlet çıktısı).

B) AÇIKLAMA

1. Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diplomaların aslını veya noter onaylı suretini teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

C) BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR

1.Adayların 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

2. Başvurular ilgili birimlerin ilanda belirtilen adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3.Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Üzerinde kontrol kodu olmayan ALES ve Yabancı Dil Sonuç belgeleri geçersizdir.

5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak olup, bu durumda gerekli hukuki prosedür uygulanacaktır.

6.Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100''lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4''liik ve 5''lik not sistemine göre olanların 100''lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken "Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosu" kullanılacaktır.

7.Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçlan Üniversitemizin https://hacibayram.edu.tr/personel sayfasında yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere aynca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

S.Atanmaya hak kazanan adayın görev aylığı derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma yetkisi kurumumuza aittir.

9,Ünivcrsitemiz, gerekli gördüğü takdirde ilan ve sınav takviminin her aşamasında iptal, değişiklik yapabilir.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Tarihi; 25.11.2022

Son Başvuru Tarihi; 09,12.2022

Ön Değerlendirme Tarihi: 13.12.2022

Sınav Giriş Tarihi : 15.12.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 16.12.2022