Türk İlaç'a borsadan sarı kartlık uyarı

Türk İlaç'a borsadan sarı kartlık uyarı

Borsa yönetimi yatırımcılarını doğru bilgilendirmeyen Türk İlaç şirketine ilk uyarısını verdi.

Halka açıldığı günden bu yana sert ve agresif fiyat hareketlerine neden olan Türk İlaç şirketine borsa yönetimince uyarı verildi.  Şirketin kamu aydınlatma yükümlülüklerini yeterince yerine getirmediği iddiası ile yapılan ilk uyarı şirkete yazılı olarak bildirildi.

Paramedya''nın haberine göre, şirketin aynı hatayı ikinci kez yapması halinde geçici olarak kotta çıkartılması öngörülüyor.

Konu ile ilgili olarak KAP’tan şu açıklama yapıldı:

Payları Yıldız Pazar’da işlem görmekte olan Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.’nin Kotasyon Yönergesi’nin 23. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine gerekli özeni göstermesi hususunda uyarılmasına, söz konusu uyarının 32. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında birinci uyarı sayılmasına karar verilmiştir.

23 MADDE NE DİYOR?

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kottan Çıkarma Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar ve Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören payların kottan çıkarma şartları

Madde 23-

(1) Aşağıdaki hallerde, Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar ve Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören paylar Yönetim Kurulu kararı ile sürekli olarak Borsa kotundan çıkarılabilir (yatırım ortaklıklarına ait payların kottan çıkarma şartları ise 25. maddede düzenlenmiştir). Yönetim Kurulu, kottan çıkarma kararını vermeden önce ilgili ortaklığı durumunu düzeltmesi için uyarabilir, ortaklığa süre verebilir, Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören payların Yakın İzleme Pazarı’na geçmesine karar verebilir veya uygun gördüğü diğer tedbirleri alabilir.

a) Ortaklığın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi,

b) Borsa tarafından yapılacak düzenlemelere ve alınacak kararlara uyulmaması, Borsaca istenecek bilgilerin verilmemesi, eksik veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesi,

c) Ortaklığın Borsa tarafından geçerli kabul edilebilecek durumlar dışındaki nedenlerle 1 yıldan uzun bir süre faaliyetlerinin durdurulmuş olması, ç) Ortaklığın iflasına karar verilmiş olması ya da herhangi bir nedenle tüzel kişiliğinin sona ermesi veya genel kurulda alınan tasfiye kararının tescil edilmesi,

d) Ortaklığın faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması, e) Ortaklığın Borsaya ödemekle yükümlü olduğu ücretlerin tamamını son ödeme tarihinden itibaren 1 yıl içinde ödememesi,

f) KAP’ta yayımlanan son yıllık bilançosunda, toplam özsermaye/sermaye oranı dikkate alındığında özsermayesi negatif olan ortaklıklardan, varsa sermaye artırımı/azaltımı ile ilgili sürecin saklı kalması kaydıyla, toplam özsermaye/sermaye oranı üzerinden yapılacak hesaplamalara ilave olarak, ihraççılar tarafından talebe bağlı olarak aktiflerin rayiç değerlerle yeniden değerlenmesinin yapılması durumunda da toplam özsermaye/sermaye oranının yukarıda belirtilen eşiğin altında kalmaya devam etmesi,

g) KAP’ta yayımlanan son üç yıllık bağımsız denetim raporlarının olumsuz görüş içermesi veya bağımsız denetçinin söz konusu raporlarda görüş bildirmekten kaçınması,

ğ) KAP’ta yayımlanan son üç yıllık bilançosunda, ilişkili taraflardan olan ticari olmayan alacaklarının toplam aktiflere oranının %50’yi aştığının tespit edilmesi, (2) Fiili dolaşım oranı %5’in altında olması nedeniyle Pay Piyasası Yönergesi kapsamında PÖİP’e alınan payların PÖİP’ten çıkarılarak Borsada işlem görmekten men edilmesinde veya öncesinde uyarılmasında birinci fıkra hükümleri uygulanmaya devam edilir. Bu paylardan FDO’sunu %5 ve üstüne çıkaranlar Borsaya başvurduğunda ilgili pazara alınır.