BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK VE AYDINLATMA MALZEMESİ ALIM İŞİ

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Büyükçekmece İlçesi Genelinde Kullanılmak Üzere Elektrik ve Aydınlatma Malzemesi Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1152496
1-İdarenin
a) Adı:BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Fatih Mh. Şehremini Sk. No:1 34500 . BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:4440340 - 2128835564
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Büyükçekmece İlçesi Genelinde Kullanılmak Üzere Elektrik ve Aydınlatma Malzemesi Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:44 Kalem Elektrik ve Aydınlatma Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Büyükçekmece Belediyesi Sınırları İçerisinde Gösterilecek Herhangi Bir Noktaya (cadde - sokak - iş başı şantiye alanları veya depo alanı) Teslim Edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içerisinde Yüklenici tarafından ihale konusu malların İdarenin talep ettiği miktarlarda kısmi (peyder pey) teslimi yapılacaktır. İşin 31.12.2023 tarihine kadar bitirilmesi esastır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen gün işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:15.11.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Büyükçekmece Belediyesi C Blok 2. Kat Avrupa Konseyi Toplantı Salonu Fatih Mahallesi Şehremini Sokak No:1 Büyükçekmece/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge AdıAçıklama
Noter Onaylı Tip Proje Evrakı (9,5 metre C tipi yaya konsollu dekoratif aydınlatma direğine ait- 32 Sıra Nolu İş Kalemi)İlgili evrakın ayırt edici numarası olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının onay tarihi ve sayısı ile Teklif verecek kişinin başka bir kişiye ait TEDAŞ Onaylı TİP Projesini kullanması halinde o belge sahibinin adı/unvanı Yeterlik Bilgileri Tablosunun ilgili satırında beyan edilecektir.
Sözleşme/Yetkili Satıcı Belgesi/Bayilik BelgesiTeklif verecek kişinin başka bir kişiye ait TEDAŞ Onaylı TİP Projesini kullanması halinde (Sözleşme/Yetkili Satıcı/Bayilik vb.) Sözleşme/Yetkili Satıcı Belgesi/Bayilik Belgesine ait ayırt edici tarih ve/veya sayı Yeterlik Bilgileri Tablosunun ilgili satırında beyan edilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu Kurum ve Kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirilen elektrik, elektronik ve aydınlatma malzemeleri birarada veya ayrı ayrı tedarik işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.