14 Mayıs 2021 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C

�Y� Parti 128 milyar dolar� Meclis'e ta��d�

�Y� Parti �zmir Milletvekili ve Genel Ba�kan Ba�dan��man� Dr. Aytun ��ray, bir s�redir g�ndemden d��meyen ve b�y�yerek adeta bir kampanyaya d�n��en �128 Milyar Dolar nerede?� sorusunu Meclis Ba�kanl���na sundu�u bir yaz�l� soru �nergesiyle Hazine ve Maliye Bakan� L�tfi Elvan�a sordu.

Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi - 09:33
Son Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi - 09:35
Takip Et
�Y� Parti 128 milyar dolar� Meclis'e ta��d�
+
Aa
-

�Y� Parti �zmir Milletvekili Aytun ��ray, art�k sosyal sonu�lar do�urdu�u i�in ekonomik kriz bir ekonomik buhrana d�n��m��t�r dedi. Pandemiyle birlikte derinle�en kriz, �orap de�i�tirir gibi de�i�en Merkez Bankas� ba�kanlar� ve en �nemlisi iktidar�n para politikalar� �lkemizi i�inden ��k�lmaz bir buhrana s�r�klemektedir diyen ��ray, 2019 Mart ay�ndan beri d�viz rezervlerimizin par�a par�a sat�lmaya ba�land��� ve g�n�m�ze kadar 128 milyar dolar�n da �zerinde bir sat�� ger�ekle�tirilerek rezervlerin eritildi�i a��k kaynaklarda g�r�lmekte ve ekonomi uzmanlar� taraf�ndan a��k�a belirtilmektedir, dedi.

"SADECE B�R TEK KIZILDER�L�LER A�IKLAMA YAPMADI"

��ray ��yle devam etti: Merkez Bankas� rezerv y�netiminde belirtildi�i �zere �lke d�viz rezervlerinin Merkez Bankas� taraf�ndan sakl� tutulmas�n�n ama�lar�; para ve kur politikalar�na olan g�veni sa�lamak ve bu politikalar� desteklemek, hazinenin yabanc� para i� ve d�� bor� �demelerini ger�ekle�tirmek i�in gerekli olan d�vizi haz�r bulundurmak, �lkemizin ekonomisini yurt i�i veya yurt d���nda olu�abilecek ani finansal de�i�imlere kar�� dayan�kl� h�le getirmek, uluslararas� piyasalarda �lke ekonomisine duyulan g�veni art�rmak oldu�u a��k�a belirtilmi�tir. Adalet ve Kalk�nma Partisi y�neticileri buhar olan 128 milyar dolar ile ilgili se�im kayg�lar�na g�re farkl� a��klama yap�yorlar. Yetkili yetkisiz her kafadan bir ses ��k�yor. Hamaset g�rla gidiyor. 128 milyar dolar�n nerede oldu�unda dair sadece K�z�lderililer a��klama yapmad�lar! Ancak bu kampanya bir ��� gibi b�y�yor, yaln�zca siyasiler de�il sokaktaki her vatanda� bu para nerede diye soruyor. O nedenle derhal ekonomi uzmanlar�n�n kamuoyunda g�ndeme getirdi�i bu �ok �nemli sorular�n cevapland�r�lmas� ve �effaf devlet ilkesinin gere�i olarak toplumdaki ��phelerin giderilmesi gerekmektedir.

��ray �u sorular� y�neltti;

"128 M�LYAR DOLAR REZERV�N SATI�INA K�MLER ARACILIK ETT�?"

Sat�lan, eritilen d�viz rezervi miktar� tam olarak ne kadard�r? 128 milyar dolar�n �zerinde midir?

128 milyar dolarl�k d�viz rezervleri Merkez Bankas��ndan hangi yollarla ��kar�lm��t�r?

Merkez Bankas� bu konuda, kendi b�nyesi d���nda yap�lan sat��lara ili�kin bir Banka Meclisi karar�, Y�netim Komitesi karar� alm�� m�d�r? Sat��larla ilgili bir Karar Defteri tutulmu� mudur?

�lke rezervlerinin finansal g�venli�i tehlikeye atacak d�zeyde bu denli eritilmesinde siyasi direktif var m�d�r? Varsa kim vermi�tir?

Merkez Bankas��ndan ��kar�lan d�vizler nereye aktar�lm��t�r?

S�z konusu rezerv miktar� hangi mekanizmalar arac�l���yla sat�lm��t�r? Bankalar aras�nda m�? D�viz brokerleri arac�l��� ile mi? Uluslararas� banka ya da finansal kurumlar�n olu�turdu�u trading sistemleri arac�l��� ile mi?

Sat��a arac�l�k edenler �blind broker� m�d�r? Yoksa al�c� ve sat�c� taraflar birbirlerini bilebilecek bir e�le�me ile mi sat��lar ger�ekle�mi�tir?

D�vizlerin g�nl�k olarak i�leyi�te sat���na kimler karar vermi�tir?

Hangi kurdan ne kadarl�k miktarlarla sat�lm��t�r?

"D�V�Z SATI�I �LE ELDE ED�LEN TL�LER NE YAPILDI?"

Hangi kurdan ne kadar sat�laca��na kim/kimler karar vermi�tir?

Sat��la al�nan TL�ler ne yap�lm��t�r? Hemen Merkez Bankas��na aktar�lm�� m�d�r? �zerinden faiz, komisyon elde edilmi� midir?

Sat��lar�n al�c�lar� bilinmekte midir? Al�c�lar biliniyorsa d�viz sat��lar� s�ras�nda sat�c�n�n aleniyeti ile i�lem ili�kisi �rt�lenmi� midir?

Blok sat��lar yap�lm�� m�d�r? Yap�ld�ysa kimlere, ne kadar, hangi kurdan sat�lm��t�r?

Uzla�mal�, pazarl�kl� sat�� yap�lm�� m�d�r?

Yap�lan sat��lardan olu�an kur zarar� (Hazine �zerine al�nan pozisyonlar d�hil) ne kadard�r?

 

 

 

 

 

 

 

 

Siirt’te feci kaza: 2 kişi ağır yaralandı
Siirt’te feci kaza: 2 kişi ağır yaralandı
Siirt’te feci kaza: 2 kişi ağır yaralandı
Manchester United taraftarları protestolarını sürdürüyor
Manchester United taraftarları protestolarını sürdürüyor
Manchester United taraftarları protestolarını sürdürüyor
Bodrum'daki orman yangını kontrol altına alınabildi
Bodrum'daki orman yangını kontrol altına alınabildi
Bodrum'daki orman yangını kontrol altına alınabildi
Mersin'de sahile vurdu tam 10 metre boyunda
Mersin'de sahile vurdu tam 10 metre boyunda
Mersin'de sahile vurdu tam 10 metre boyunda
Irak Başbakanı Kazımi İsrail’i kınadı
Irak Başbakanı Kazımi İsrail’i kınadı
Irak Başbakanı Kazımi İsrail’i kınadı
Meral Akşener'den Ramazan Bayramı mesajı
Meral Akşener'den Ramazan Bayramı mesajı
Meral Akşener'den Ramazan Bayramı mesajı
Pastacı kadına süpürgeli dayak 
Pastacı kadına süpürgeli dayak 
Pastacı kadına süpürgeli dayak