Nuh Naci Yazgan Üniversitesi akademik personel alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi bünyesinde Araştırma Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 8 Aralık 2022 olarak açıklandı. 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi akademik personel alacak

Resmî Gazete''de yer alan ilana göre; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi bünyesinde Araştırma Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 8 Aralık 2022 olarak açıklandı. 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete''de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlileri alınacaktır.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

ilan Tarihi : 24/11/2022

Son Başvuru Tarihi : 08/12/2022

Ön Değerlendirme Sonuçlarının ilan Tarihi : 14/12/2022

Giriş Sınavı Tarihi : 20/12/2022

Sonuçların Açıklanacağı Tarih : 23/12/2022

GENEL ŞARTLAR

1- İlanda belirtilen kadrolara yapılacak atamalarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES''ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3- ALES puan türünün belirlenmesinde, atama yapılacak alana ilişkin puan türü dikkate alınır.

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4''lük ve 5''lik not sistemlerinin 100''lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.

5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

6- ilanda belirtilen kadrolara başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

GEREKLİ BELGELER VE BAŞVURU YERİ

1- Başvuru dilekçesi (Dilekçede başvurulan Fakülte/Anabilim Dalı, adres, telefon no, e-mail gibi adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir).

2- Özgeçmiş (YÖK formatında).

3- Lisans ve varsa lisansüstü diplomalarının onaylı suretleri (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla mezun belgesi).

4- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir).

5- Resmi lisans transkripti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla not döküm belgesi).

6- ALES belgesi (Barkod/Karekodu okunaklı olmalıdır).

7- Yabancı dil belgesi.

8- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

9- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

10- Yerleşim yeri ve adres belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir).

11- Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir) veya adayın beyanı (Beyan formu Üniversitenin web sayfasından temin edilecektir).

12- 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).

NOT: Başvurular; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi''ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

idarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilecektir.

Başvuru Adresi:

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük Evrak Kayıt Birimi, KAYSERi

Tel: (0 352) 324 00 00 - Faks: (0 352) 324 00 04

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz web adresinden (www.nny.edu.tr) yayımlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Öne Çıkanlar