Galatasaray Üniversitesi personel alacak

Galatasaray Üniversitesi, 1 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Galatasaray Üniversitesi personel alacak

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Galatasaray Üniversitesi Bilgi işlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete''de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik''in 8 inci maddesi kapsamında 1 (bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

1. Genel Başvuru Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, sistem mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

f) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

g) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

ğ) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

h) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.

2. Özel Başvuru Şartları

a) Windows/Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında kurulum, yapılandırma, yönetim, başarım artırma, sorun çözme ve güvenlik konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

b) LAN, WAN, kablolu/kablosuz ağ sistemleri ile veri iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Omurga anahtar ve kenar anahtar yönetiminde bilgi sahibi olmak,

ç) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, VMware sanallaştırma sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetim süreçlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Windows/Linux tabanlı istemci/sunucu işletim sistemleri kurulumu, güvenliği, performans analizi, log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Microsoft Exchange, Active Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, kümeleme, güncelleme ve sorun çözümleme hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

f) Temel güvenlik sistemleri (Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, DDoS Atak Engelleme Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Yedekleme ve çoğaltma konularında ve uygulamalarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında yürürlüğe konulan politika ve prosedürlerin uygulanmasını sağlamak,

h) Teknik şartname oluşturma ve kamu ihale süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Sistemin kesintisiz 7/24 çalışabilmesi için gereken çalışmaları yapmak, önlemler almak, tavsiyelerde bulunmak, gerektiğinde yurtdışı kaynaklarla irtibata geçip çözümler üretmek.

3. İstenilen Belgeler

a) Başvuru formu (Galatasaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından indirilebilecektir; kullanılacak fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır),

b) Detaylı özgeçmiş,

c) Lisans diploması (aslı veya noter onaylı sureti) veya mezuniyet belgesi (e-Devlet sisteminden alınan doğrulama kodlu mezuniyet belgesi veya üniversiteden alınan mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti),

ç) Lisans eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesi (e-Devlet sisteminden alınan doğrulama kodlu diploma denklik belgesi veya Yükseköğretim Kurulundan alınan diploma denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti),

d) KPSS Sonuç Belgesi (geçerli belge sunulmalı ve P3 puan türünde en az 70 (yetmiş) puan alınmış olmalıdır; belge ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) kabul edilir),

e) Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puanı göstermelidir; belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) kabul edilir),

f) Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Dökümü belgesi (mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır ve başvuru tarih itibari ile mesleki tecrübe süresinin doldurulmuş olması gerekir),

g) Adli Sicil Belgesi (son üç ay içinde ilgili makamlardan alınmış belgenin aslı veya e-Devlet sisteminden alınan doğrulama kodlu belge),

ğ) Askerlik Durum Belgesi (erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını, ertelediğini veya muaf olduğunu gösterir ilgili makamlardan alınmış belgenin aslı veya e-Devlet sisteminden alınan doğrulama kodlu belge),

h) Güncel bilgisayar programlama dillerinden en az ikisinin bildiğini gösteren belgeler (transkript, sertifika, vb.),

ı) Özel şartlar bölümünde istenilenlerin karşılandığını gösterir belgeler.

4. Başvuru Tarihi, Yeri ve Şekli

a) Başvuru Tarihi: Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

b) Başvuru Yeri: Galatasaray Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Çırağan Caddesi No: 36 Ortaköy, 34349 Beşiktaş/İstanbul

c) Adayların başvuru için istenilen belgelerle ile birlikte şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla Galatasaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı''na başvurmaları gerekmektedir.

d) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Başvuruların Ön Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır.

b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağırılacaktır.

c) Sınava katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

ç) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 20/12/2022 tarihinde Galatasaray Üniversitesi internet sitesinde (www.gsu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

6. Sınav Tarihi, Yeri ve Şekli

a) Sınav Tarihi: Sınav 22/12/2022 tarihinde yazılı (10:00-12:00) ve sözlü (14:00-18:00) olacak şekilde iki ayrı oturumda yapılacaktır.

b) Sınav Yeri: Galatasaray Üniversitesi, Çırağan Caddesi No: 36 Ortaköy, 34349 Beşiktaş/İstanbul adresi ve A blokta bulunan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

c) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

ç) Yazılı ve sözlü sınav konuları yukarıdaki genel başvuru şartları (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentleri ile pozisyonlara uygun olarak özel şartlarda belirtilen konulardır.

7. Sınavın Değerlendirilmesi ve Nihai Sonucun Açıklanması

a) Sınavın yazılı ve sözlü oturumlarının her biri 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

b) Sınav notu, yazılı ve sözlü oturum puanlarının eşit ağırlıklı ortalaması hesaplanarak belirlenecektir. Sınav notu 70 (yetmiş) puan ve üzeri olanlar sınavda başarılı sayılacaktır.

c) En yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacak ve ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil ve yedek olarak ilan edilecektir.

ç) Nihai sınav sonucu 23/12/2022 tarihinde Galatasaray Üniversitesi internet sitesinde (www.gsu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

8. Sözleşme İmzalanması ve İşe Başlama

a) Adaylar, nihai sınav sonuç tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde ilan edilecek belgelerle Galatasaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunurlar. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olan adaylar tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak üzere davet edilirler. Sözleşme imzalayan adayların sözleşmede belirlenen tarihte işe başlaması gereklidir.

b) Belirlenen süreler içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyerek zamanında başvuruda bulunmayan, sözleşme imzalamayan veya işe başlamayan adaylar haklarından feragat etmiş sayılırlar.

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da bu maddenin (a) bendinde belirtilen esaslar uygulanır.

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan, sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz bulunan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

9. Sözleşmenin Süresi ve Ücret

a) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

b) Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

14746/1-1

Öne Çıkanlar