23 Temmuz 2021 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 32°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN

�Y� Partili Hayrettin Nuho�lu And�m�z�n tekrar okutulmas� i�in kanun teklifi verdi. Bakal�m kimler evet kimler hay�r diyecek!

�Y� Parti �stanbul Milletvekili Hayrettin Nuho�lu, Mill� E�itim Bakanl���'na ba�l� resm� ve �zel ilk��retim kurumlar�nda ��renci And��n�n yeniden s�ylenmesi i�in Meclis'e kanun teklifi verdi.

Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe - 12:08
Son Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma - 10:14
Takip Et
�Y� Partili Hayrettin Nuho�lu And�m�z�n tekrar okutulmas� i�in kanun teklifi verdi. Bakal�m kimler evet kimler hay�r diyecek!
+
Aa
-

T�rkiye Cumhuriyeti�nde her sabah �ocuklar taraf�ndan b�y�k co�kuyla okunan and�m�z, 14 Mart�ta bir kez daha kald�r�ld�. Dan��tay 8. Dairesi, 2018 y�l�nda �And�m�z kald�r�lamaz� demi�ti. Karara MEB itiraz etmi�ti. Bunun �zerine Dan��tay �dari Dava Daireleri Kurulu da 14 Mart'ta 8. Daire�nin karar�n� iptal etmi� ve And�m�z'� kald�rm��t�. Kamuoyunda tepki ile kar��lanan bu karar sonras� �Y� Parti'den kritik bir hamle geldi. 

�Y� Parti �stanbul Milletvekili Hayrettin Nuho�lu, Mill� E�itim Bakanl���'na ba�l� resm� ve �zel ilk��retim kurumlar�nda ��renci And��n�n yeniden s�ylenmesi i�in Meclis'e kanun teklifi verdi. 

TBMM'de konuyla ilgili a��klama yapan Nuho�lu "Doksan seneye yak�nd�r y�netmelikle okutulan �ANDIMIZ��n, bundan b�yle ��lk��retim Okullar�nda ��renci And� Okunmas� Hakk�nda Kanun Teklifi�nin kanunla�arak kal�c� olmas�n� arzu ediyoruz." ifadelerini kulland�.

�Y� Partili Hayrettin Nuho�lu'nun a��klamas�n�n tamam� ��yle:

"And�m�z, d�nemin Mill� E�itim Bakan� Re�it Galip taraf�ndan yaz�lm��, 10 May�s 1933 tarihli ve 1749-33 say�l� Mill� Talim ve Terbiye Heyeti karar� ile ilk ve orta dereceli okullarda okutulmaya ba�lanm��t�r. 1972, 1997 ve 2012 y�llar�nda de�i�ikli�e u�rayan ��renci and�n�n, 2012 y�l�nda ortaokullarda okutulmas�na son verilmi�tir.

Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an��n Ba�bakan oldu�u 30 Eyl�l 2013 y�l�nda a��klanan "Demokratikle�me Paketi" sonras�, 8 Ekim 2013 tarihinde Mill� E�itim Bakanl��� �lk��retim Kurumlar� Y�netmeli�i�nde de�i�ikli�e gidilerek ���renci And�� ba�l�kl� 12. madde y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

8 Ekim 2013 tarihinde ve 28789 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan y�r�rl�kten kald�rma karar�na, T�rk E�itim-Sen taraf�ndan itiraz edilmi�, bu karar�n iptali istemiyle dava a��lm��t�r. Dava s�reci devam ederken; Resm� Gazete�de yay�mlanan 26 Temmuz 2014 tarihli ve 29072 say�l� Mill� E�itim Bakanl��� Okul �ncesi E�itim ve �lk��retim Kurumlar� Y�netmeli�i�nin 95. maddesi ile �Mill� E�itim Bakanl��� �lk��retim Kurumlar� Y�netmeli�i� tamamen y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

Dan��tay 8. Dairesi, And�m�zda "Anayasa'da anlam�n� bulan kavram ve ilkeler oldu�u" gerek�esiyle yeminin yeniden okutulmas�na 5 y�l ge�tikten sonra karar vermi�tir. Bunun �zerine, Mill� E�itim Bakanl���, Dan��tay'�n karar�n� temyize g�t�rm�� ve y�r�tmenin durdurulmas�n� istemi�tir. 12 Mart 2021�de dava karara ba�lanarak, Dan��tay �dari Dava Daireleri Kurulu taraf�ndan and�m�z�n okutulmas� y�n�ndeki karar iptal edilmi� oldu.

BU YEM�N, PEDAGOJ�K FORMASYON �LKELER�NE AYKIRI B�R DURUM ��ERMEMEKTED�R

And�m�z�n iptal gerek�esi olarak; Mustafa Kemal Atat�rk��n g�sterdi�i �a�da� uygarl�k d�zeyinin g�stergesi say�lan demokratikle�menin gere�i oldu�u, pedagojik olarak ilk��retim �a��ndaki �ocuklar i�in uygun olmad��� ve bu nevi yeminlerin demokratik toplumlarda s�z konusu olamayaca�� savunulmaktad�r.

Bu yemin, pedagojik formasyon ilkelerine ayk�r� bir durum i�ermemektedir. Kald�r�lmas�nda da herhangi bir kamu yarar� yoktur. Atat�rk��n ilkelerine, Anayasaya ve Kanunlara ters d��memektedir. Bu gerek�e, hukuk nezdinde hi�bir bilimsel temele dayanmamaktad�r. Tamamen siyasi bir g�r���n tezah�r�d�r.

Y�r�rl�kteki 1982 tarihli Anayasa'n�n 2. maddesinde: �T�rkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayan��ma ve adalet anlay��� i�inde, insan haklar�na sayg�l�, Atat�rk Milliyet�ili�ine ba�l�, ba�lang��ta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.� ifadesi yer almaktad�r.

Yine Anayasa�n�n 10. maddesinde; �Herkes, dil, �rk, renk, cinsiyet, siyasi d���nce, felsefi inan�, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay�r�m g�zetilmeksizin kanun �n�nde e�ittir.� ve Anayasa�n�n 66. maddesinde "T�rk Devletine vatanda�l�k ba�� ile ba�l� olan herkes T�rk�t�r.� ifadeleri yer almaktad�r. And�m�zda ge�en �T�rk� s�zc���yle �rk nitelendirilmesi yap�lmamakta, kafatas��l�k, ayr�mc�l�k ve b�l�c�l�k kastedilmemektedir. �ehit kanlar�yla sulanm�� yurdumuzun her k��esinde, al bayra��m�z�n g�lgesinde ya�amakta olan b�t�n vatanda�lar�m�z�n, hangi etnisiteden olursa olsun T�rk Milletini olu�turdu�u a��k�a anla��lmaktad�r.

14 Haziran 1973 tarihli 1739 say�l� Mill� E�itim Kanunu�nun 1.,2.,3.,10.,11.,12. ve 23. maddelerinde ve 5 Ocak 1961 tarihli 222 say�l� �lk��retim ve E�itim Kanunu�nun 1. ve 4. maddelerinde; and�m�zda ge�en ayn� kavram, ilke, adlar ve ama�lar tekraren ifade edilmektedir. ��renci and�, g�r�ld��� gibi kanunlara ayk�r� de�ildir.

Egemenli�imizin g�vencesi milletimiz, milletimizin g�vencesi ve gelece�i, bug�n�n �ocuklar�d�r. �ocuklar, hayatlar� boyunca ak�llar�ndan ��karmayacaklar� ve fark�nda olmadan ��rendikleri bilgilerin b�y�k bir k�sm�n� bu d�nemde edinmektedir. Al��kanl�klar�n yerle�mesine neden olan tekrarlar, �zel bir gayret sarfetmeksizin d���nce �ekline ve ileride kal�c� davran�� bi�imine etki etmektedir.

�lk��retim �a��ndaki �ocuklar�n geli�ip ilerleyebilmesi i�in, �nce kendisini ve �evresini tan�mas� ve sonras�nda ne istedi�ine karar verebilmesi gerekmektedir. T�rk mill� kimli�inin benimsenmesi, T�rk tarih bilincinin yerle�mesi, vatan ve millet sevgisinin olu�mas� ve y�ksek ahlak ve vas�flara sahip olunmas� gibi kazand�r�lmak istenen olumlu davran��lar ve d���nceler i�in e�itim tam da bu zamanda devreye girmektedir.  Bu and, e�itimde millilik bilincinin k���k ya�lardan itibaren olu�turulmas� a��s�ndan �ok �nemlidir.

T�rk e�itim sisteminin amac� ve okulun g�revi; T�rk olmaktan �eref duyan, Atat�rk Milliyet�ili�ine ba�l�, T�rk Devleti�ne ve T�rk Milletine kar�� �dev ve sorumluluklar�n� bilen, fikri h�r, vicdan� h�r, irfan� h�r ve meslek sahibi ger�ek birer T�rk vatanda�� yeti�tirmektir. Bu nedenle mill� t�renler ve bayramlar, Gen�li�e Hitabe, ��renci And� ve �stiklal Mar��; fikirlerin ve duygular�n anlamlar�n� d���nmeye ve zaman ge�tik�e manalar�n� daha derin bir �ekilde kavramaya vesile olmaktad�r.

Bu kanun teklifi ile Mill� E�itim Bakanl���na ba�l� resm� ve �zel ilk��retim kurumlar�nda, ��renci And��n�n s�ylenmesinin kanun seviyesinde d�zenlenmesi ama�lanmaktad�r.

"Etnisite" ve "millet" bamba�ka mefhumlar� ifade eden kelimelerdir. Bu kelimelerin ne anlama geldi�ini, mefhumlar�n be�er� bilimlerdeki kar��l���n� ve tarih� evrimini bilmeyenler "T�rk Milleti" ifadesine bazen a��k bazen gizli bir sava� a�arak, kar���kl�k yaratt�lar. Bu anlam kar���kl���n� ya bir etnisite lehine ya da T�rk Milletinin aleyhine kulland�lar. �ncelikle bu mefhumlara dair bir hat�rlatma yapmak istiyorum: Etnisite yereldir, ekseriyetle soya ba�l�d�r; k�lt�r�, dili yahut �ivesi ile akraba ve kom�u topluluklardan ayr�lan her insan cemaati bir etnisite te�kil eder.

Millet etnisite gibi fiziki ve yerel de�ildir, bir devlete tabiiyet ba��yla ba�l� olan, o devletin ay�rt edici kimli�iyle ya�ayan insanlar�n ismidir. Birkez daha vurgulamak isterim ki, Anayasa'm�z�n 66'nc� maddesinin ilk f�kras� "T�rk Devletine vatanda�l�k ba�� ile ba�l� olan herkes T�rk't�r" demek suretiyle kimlik kavram�n� per�inlemi�tir.  ��te bu kavram, devletimizin millet tan�m�d�r ve i� i�e ge�en halkalar gibi aidiyetler zincirimizin en y�ksek mertebesidir. Bu mertebe k�lt�rel ba�lar ta��d���m�z b�t�n akraba topluluklar�n tarih� ser�ven birli�i, payla��lan sembollerin ortakl��� ve en �nemlisi, kan d�kerek, can vererek kazan�lan �stiklal Sava�� sonucu olu�an bir arada ya�ama kararl�l���d�r. Etnik temeller �zerinden bir kimlik siyaseti g�tmek, yaln�z T�rk Milletini hedefe koymuyor, do�rudan bu etnisitelere de ayr�mc�l�k yap�yor.

Devletin en temel vazifesi adaleti tesis etmektir. Devlet, hukuk demektir. Hukuk, etnisiteye, dine, dile, cinsiyete g�re farkl� olamaz, lehte ya da aleyhte farkl� bir uygulama d���n�lemez. Kendisine "T�rk" diyen insanlar�, zorla T�rkl�k dairesinin d���nda tutmak, mahzurlu olman�n yan�nda d�ped�z �rk��l�kt�r. T�rk Milliyet�ili�inin asla etnisite temelli bir siyaset g�tmedi�ini hat�rlatmak isterim. Biz, tarihin �ok erken devirlerinde, etnisitenin �tesine uzanarak feodal Avrupa'n�n uzun y�llar tecr�be edemeyece�i bir merhaleyi a�m��, bununla gurur duyabilecek bir milletiz. Millet olma h�li, bir medeniyet merhalesidir, medeni olman�n bir �art�d�r.

Anayasa'da yer alan h�k�mlere uymak, her T�rk vatanda�� i�in ama �ncelikle bu devleti y�netenler i�in bir mecburiyettir. T�rkl�kten hi� kimse rahats�zl�k duymamal�d�r. Anayasa'n�n ba�lang�� k�sm�nda yer alan ve 2'nci maddedeki h�k�mle de de�i�tirilmesi dahi teklif edilemeyen metinde "T�rk" kelimesi, 9 defa tekrarlanm��t�r. Devletin temel kanunu olan Anayasa'm�z, b�t�n etnik unsurlar� "T�rk" kabul etmi�tir. Bu Anayasa varken T�rk'� etnik unsurlardan biri saymak, b�y�k bir yanl��l�kt�r.

"TEK BAYRAK" T�RK BAYRA�I�DIR. "TEK DEVLET" T�RK DEVLET�D�R. "TEK VATAN" T�RK VATANIDIR. �TEK M�LLET� T�RK M�LLET�D�R.

Baz� siyaset�iler i�in s�yl�yorum, "Tek bayrak" T�rk Bayra���d�r. "Tek devlet" T�rk Devletidir. "Tek vatan" T�rk Vatan�d�r. �Tek millet� T�rk Milletidir. T�rk Milletini sevmek, geli�ip y�kselmesini istemek de T�rk Milliyet�ili�idir; �rk��l�kla, kavmiyet�ilikle kesinlikle kar��t�rmamak gerekir.

T�rk Milleti olarak, as�rlarca hep beraber verilmi� olan destani bir m�cadelenin �r�n� olan T�rkiye Cumhuriyeti Devleti, varl���n� ve �niter yap�s�n� korumak zorundad�r. Bu co�rafyada ilelebet ba��ms�z ya�amak istiyorsak T�rk devletini g��l�, T�rk Milletini mutlu k�lmak, hepimizin g�revi olmal�d�r.

Cumhurba�kan�n�n s�yledi�i "Bizim tek And�m�z, �stiklal Mar��'m�zd�r; bundan tavizimiz yok" ifadesi do�ru bir ifade de�ildir. T�rk Dil Kurumuna g�re "And" "Tanr��y� tan�k g�stererek bir olay� do�rulama, yemin", "Mar�" ise "Bir toplulu�u simgelemek i�in d�zenlenmi� m�zik par�as�" demektir.

�And" ile "Mar�", i�te bu tarifte yerini buluyor. �stiklal Mar��'m�z, bizim T�rk Milleti olarak milletimizi simgelemek i�in d�zenlenmi� bir m�zik par�as�d�r, bizim And�m�z de�ildir. �mit ve cesaret veren, Milletimizin h�rriyet ve ba��ms�zl�k m�cadelesindeki ruhunu ve duygular�n� anlatmas� i�in bestelenmi� edebi bir metindir. Milletin b�t�n� taraf�ndan okunur ve okundu�u zaman ayakta sayg�yla s�ylenir veya dinlenir.

And�m�z, ki�ili�in olu�tu�u kimlik tan�ma s�recinde olan �ocuklar�m�z�n, millet olma �uurunu kazanmas�na vesile olan, �nemli ve hedef belirleyici nitelikte bir metindir. Sadece ilk��retim okullar�nda okutulur. Milli birli�i g��lendirmek amac�yla okunan bu metin ayn� zamanda toplumsal ba�l�l�k ve aidiyet yeminidir.

KANUN TEKL�F�M�ZE KONUYA DUYARLI B�T�N M�LLETVEK�LLER�M�Z�N DESTE��N� BEKL�YORUZ

�stiklal Mar��na taraftar olup And�m�za kar�� ��kmak ve �stiklal Mar�� bize yeter demek �eli�kili bir durumdur. �stiklal Mar�� And�m�z�n alternatifi olamaz. �kisi birlikte varl���n� s�rd�rmelidir. And�m�z� okuyarak yeti�en nesiller olmazsa �stiklal Mar��na sahip ��kan, sayg� duyan ve s�yleyen nesiller de olmaz.

Bu kanun teklifi bir siyasi partiye ait de�ildir. A��klad���m�z gerek�ede de ifade edildi�i gibi b�t�n siyasi partilerimizde yer alan, konuya duyarl� milletvekillerinin ortak arzusu niteli�indedir. O bak�mdan hepsinin deste�ini bekliyoruz.

Kanunla�mas� halinde tart��man�n sona erece�ine ve T�rk milletini sonsuza kadar, h�r ve mutlu ya�atma �nceli�i olacak nesillerin yeti�ece�ine inan�yor, sayg�lar sunuyoruz."

İlgili Haberler

 

 

 

 

 

 

 

 

İzmir'de deprem
İzmir'de deprem
İzmir'de deprem
Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor
Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor
Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor
Esenler'de yangın paniği
Esenler'de yangın paniği
Esenler'de yangın paniği
Manisa'da 1 hektar alan yangında zarar gördü
Manisa'da 1 hektar alan yangında zarar gördü
Manisa'da 1 hektar alan yangında zarar gördü
MSB'den Pençe - Yıldırım paylaşımı
MSB'den Pençe - Yıldırım paylaşımı
MSB'den Pençe - Yıldırım paylaşımı
Otomobil şarampole devrildi
Otomobil şarampole devrildi
Otomobil şarampole devrildi
Bayram tatilinde Kandıra'da 7 kişi boğuldu
Bayram tatilinde Kandıra'da 7 kişi boğuldu
Bayram tatilinde Kandıra'da 7 kişi boğuldu