Türk mitolojisinde Samanyolu

Türk mitolojisinde Samanyolu
Türk ve Altay mitolojisinde Samanyolu’na Gökyolu denir. İşte ayrıntılar…

Kökzol veya Gökcol’a Türk ve Altay mitolojisinde Samanyolu demektir.

Gökyolu, gökyüzünde bir yol gibi görünen galaksi anlamına gelir. Güneş sistemi bu gökada içerisindedir.

Gökyolu kuşyolu olarak da ifade edilir. Türk, Altay, Macar ve Moğol mitolojisinde ve halk kültüründe Samanyolu demektir. Urdazol veya Ordacol olarak da söylenir.

Macarlarda Hun ordularının buradan yürüdüğüne dair bir inanış vardır. Moğolca Ord sözcüğü ordu anlamına gelir.