Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 55 akademik personel alacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bünyesine Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Araştırma ve Öğretim Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 55 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2022 olarak açıklandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 55 akademik personel alacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Araştırma ve Öğretim Görevlisi olmak üzere 55 akademik personel alacağını duyurdu.
Son başvuru tarihi ise 13 aralık 2022 olarak açıklandı.

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Resmi Gazete''de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: ''''Üniversitemizin insan kaynakları politikası doğrultusunda 2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 nci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete''de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına personel alımı yapılacaktır.'''' denildi.

GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES''ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4''lük ve 5''lik not sistemlerinin 100''lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100''lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

ÖZEL ŞARTLAR
Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurabilmek için;
1- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Yükseköğretim kurumlan araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38.madde uyarınca 50.maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.
2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
3- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran aday için ilan edilen bölüm /anabilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.
4- Araştırma Görevlisi Atamaları 2547 sayılı Kanun''un 50/d maddesi uyarınca yapılacağından; Adayların ibraz etmiş olduğu lisansüstü eğitim belgelerinde Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği''nde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvurabilmek için;
1- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
2- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER
1- Dilekçe (Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, T.C. No''sunu, yazışma adreslerini telefon ve e-mail belirtilmesi gerekmektedir.)
2- Özgeçmiş
3- Sonuç kontrol kodu bulunan Merkezi sınav (ALES) belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)
4- YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilen sonuç kontrol kodu bulunan veya onaylı ıslak imzalı yabancı dil belgesi
5- Lisans ve tezli yüksek lisans diploma veya geçici mezuniyet belgeleri
(e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır)
6- Onaylı ıslak imzalı/mühürlü lisans not durum belgesi (Transkript) Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.
7- Araştırma Görevlisi kadrolarında, istenilen alanla ilgili halen yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair güncel öğrenci belgesi* (e-Devlet kapısından alınacak karekodlu öğrenci belgesi de kabul edilir.)
8- İlgili yönetmelik gereği kadrolara ait istenilen alanla ilgili deneyimli olduğunu belgelendirmek.
(Hizmet resmi kurumda ise onaylı ıslak imzalı hizmet belgesi/e-Devlet kapısından alınacak karekodlu Hitap hizmet dökümü, özel sektörde ise sosyal güvenlik kurumundan alınacak prim dokümanı ve ilgili firma ya da firmalardan alınacak çalıştığı alanı gösterir ıslak imzalı onaylı yazı)
9- Kimlik fotokopisi
*Yüksek lisans veya doktora öğrencilik durumu olan ve "Alanında" ibaresi ile ilan şartı istenilen adayların alanını, ders ve tez aşamasını gösterir onaylı belge (Transkript, Öğrenci Belgesi, Ana Bilim Başkanlığı yazısı veya tez konusu yazısı.) ibraz etmeleri gerekmektedir.

MUAFİYET
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

DİĞER AÇIKLAMALAR
1- Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkatte alınmaz.
2- Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www.ahievran.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
3- İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4- Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
6- Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.
7- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Resmi Gazete''de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: ''''Üniversitemizin insan kaynakları politikası doğrultusunda aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete''de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği''nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.'''' denildi.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
*Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe
*Özgeçmiş
*2 adet fotoğraf
*Nüfus cüzdanı fotokopisi
*Askerlik durum belgesi veya e-Devlet çıktısı
*Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi e-Devlet çıktısı
*Diplomalarının tasdikli sureti veya e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgeleri (lisans, yüksek lisans ve doktora)
*Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)
*Kamu hizmetinde bulunanlar için onaylı hizmet belgesi veya e-Devlet karekodlu Hitap Hizmet Dökümü (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi)
*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalara Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD veya USB bellek formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar.
Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 1 adet dosya 6 adet CD veya USB bellek, Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri 1 Adet dosya 4 adet CD veya USB bellek dosya teslim edeceklerdir.
Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu kararı sonrasında ise Profesörler 5''er adet, Doçent ve Dr. Öğr. Üyeleri 3''er adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
- Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.
- İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Kurulu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.
- Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
- %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 13.12.2022 tarihi mesai bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük (Personel Dairesi Başkanlığına), Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar